Najnovšie články

Uhorková vojna volov.

Peter Bulik, Mgr. | 18.7.2019 11:05
populivox: čo si o tom myslím

Lži, polopravdy a hrubá manipulácia.

Peter Bulik, Mgr. | 18.7.2019 11:00
populivox: čo si o tom myslím

SIS nás vracia do éry habsburskej monarchie

Peter Bulik, Mgr. | 18.7.2019 10:49
populivox: čo píšu iní

Západ? Čaputová? U blbejch...

Peter Bulik, Mgr. | 18.7.2019 10:26
populivox: rozhovor

Aké sú vlastne hodnoty euro-americkej civilizácie

Peter Bulik, Mgr. | 18.7.2019 10:02
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Verejná poprava dekanky Dany Petranovej

Zaujalo ma

Via Appia alebo Kráľovná ciest je slávna cesta v Taliansku, ktorá spájala staroveký Rím a Brindisi. Všeobecne je považovaná za jedno z najväčších inžinierskych diel antiky a vzhľadom na dobu, v ktorej bola postavená (koniec 4. a začiatok 3. storočia pred Kristom), nadobudla široký spoločenský význam vo vtedajšej, ale aj v dnešnej talianskej spoločnosti. Stala sa však historickým symbolom hlavne utrpenia, pretože v roku 71 pred Kristom bolo na nej ukrižovaných šesťtisíc otrokov rebelujúcich proti tyranskému systému starého Ríma pod vedením slávneho Spartaka. Ukrižovali ich pozdĺž cesty v úseku 200 kilometrov ako varovanie pre otrokov tých čias.

Tyrania modernej doby vyzerá inak

Dáte na Slovensku priestor vyjadriť svoj názor Tiborovi Rostasovi, ergo nepovoleným názorom? Ste mŕtvy. Spoločensky vás ukrižujeme a na výstrahu necháme krkavcov klovať vaše oči na Via Appia.

Do redakcie Zem&Vek sme dnes dostali e-maily plné rozhorčenia od viacerých pracovíkov Fakulty masmediálnej komunikácie v Trnave, ktorí poukazujú na prebiehajúcu tyraniu dnešnej doby. Slovenský zoznam spoločensky ukrižovaných osôb sa má rozšíriť o ďalšiu obeť, tentoraz z radov slovenských akademikov. Úlohy spoločenského kata sa dobrovoľne ujali Denník N a denník SME.

V internom e-maili, ktorý upozorňovateľ obdržal, dekanka Petranová píše:

Vážení kolegovia,
rada by som Vás pripravila na mediálny útok zo strany Denníka N ako revanš za moje rozhodnutia o nepovolení cenzúry na našej akademickej pôde a ako trest za moje vyjadrenia na túto tému.
Redaktor Mikušovič chystá materiál, ktorý by ma mal „zostreliť“. Dostal pokyn nájsť tému, ktorá odvedie pozornosť od diskusie, ktorá sa z pohľadu jeho chlebodarcov zatiaľ neuberá želaným smerom.
Cieľom je vyvolať na fakulte neistotu, nedôveru, závisť a pokúsiť sa rozložiť nezávislý a doteraz odolný fakultný kolektív zvnútra.

Toto sú hlavné tézy útoku, ako ich redaktor formuloval vo svojich otázkach:
– Dekanka priveľa cestuje na konferencie a zahraničné služobné cesty, navyše sa jej cesty prekrývajú aj s cestami jej manžela.
– Dekanka a členovia jej kolégia lietajú biznis triedou.
– Dekanku pri účasti na konferenciách sprevádzajú jej deti.
– Výstupy z účasti na konferenciách sú neefektívne.
– Niektoré cesty zabezpečuje cestovná agentúra Eventmaster, ktorá sídli na rovnakej adrese ako hotel AGATKA a jeho majiteľ Ján Svoboda bol náš absolvent, doktorand a kolega.
– Hotel Agatka poskytuje ubytovacie služby pre FMK, čo je konflikt záujmov.

Rada by som Vám ešte predtým, ako sa tento tendenčný, nepresný a škandalizujúci materiál objaví na verejnosti, niektoré podrobnosti osvetlila.
Toto sú princípy, ktoré na fakulte pri zahraničných cestách striktne dodržiavame:
– Zahraničné cesty sa realizujú v súlade so zákonmi SR, v súlade so Smernicou o zahraničných služobných cestách UCM a so súhlasom rektora UCM v Trnave.
– Zabezpečenie všetkých služieb sa realizuje v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
– Na účely zahraničných služobných ciest FMK UCM zásadne nevyužíva dotačné prostriedky pridelené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR; využíva vlastné zdroje fakulty, projekty (národné alebo medzinárodné), grantové mechanizmy a sponzorské prostriedky.
– Finančným limitom na zahraničné cesty je rozpočet fakulty a ten FMK dlhodobo disciplinovane dodržiava.
– Našich zamestnancov môžu sprevádzať na pracovných cestách príbuzní v prípade, ak si všetky náklady spojené s ich cestou hradia zo svojich súkromných zdrojov a ich prítomnosť na služobnej ceste neovplyvní plnenie účelu cesty; viacerí naši kolegovia túto možnosť využili a budeme ju podporovať naďalej.
– Spolupráca so spoločnosťou Eventmaster sa realizovala vždy v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, pričom jediným rozhodujúcim ukazovateľom bola vždy najnižšia cena, a nie adresa.
– Hotel AGATKA neposkytuje FMK ubytovacie služby, prebehlo tu niekoľko športových a spoločenských akcií (Športový deň FMK, rokovanie o medzinárodných projektoch financované z projektov a pod.).

Toto sú odpovede na otázky redaktora Denníka N, tak ako sme mu ich zaslali. Môžete si porovnať, keď článok vyjde, či a ako budú zmanipulované.

EMAIL 1

Dobrý deň, pán Mikušovič,
Fakulta masmediálnej komunikácie za minulé dva roky vyslala niekoľko desiatok svojich kolegov do vyše 20 krajín sveta vrátane USA, Nórska, Barbadosu, Dubaja, Kataru, Jordánska, Thajska, Singapuru, Írska, Maurícia či Hong Kongu, ale aj na Ukrajinu, do Veľkej Británie, Ruska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Francúzska, Rumunska, Indie, Talianska, Belgicka, Chorvátska, Španielska, Bulharska.

Medzinárodné vzťahy a poznanie fungovania zahraničného akademického prostredia sa nedajú budovať sediac pod prípeckom, ale jedine aktívnou účasťou na medzinárodných podujatiach a konferenciách a návštevou benchmarkingovo inšpiratívnych zahraničných vzdelávacích inštitúcií.

Svetové, t.j. medzinárodné parametre akademických výstupov a spolupráce vyžaduje aj komplexná akreditácia vysokých škôl, ktorá to zdôrazňuje ako najvýznamnejšie kvalitatívne kritérium fakúlt. Najmä vďaka nim sme ako jedna z mála fakúlt dosiahli A-čkové, t.j. vynikajúce hodnotenie vo všetkých parametroch komplexnej akreditácie.

Na financovanie zahraničných služobných ciest FMK neslúžia dotačné prostriedky pridelené z verejných zdrojov, ale predovšetkým:
– vlastné zdroje fakulty (financie, ktoré fakulta zarobila vlastnou činnosťou a aktivitou svojich pedagógov, t.j. nie dotačné prostriedky pridelené z ministerstva),
– projekty (národné alebo medzinárodné),
– grantové mechanizmy,
– sponzorské prostriedky.

Zahraničné služobné cesty sa plánujú podľa potrieb kvalifikačného rastu pedagógov, na základe ich pozvania od usporiadateľov medzinárodných konferencií alebo zahraničných partnerov a s primárnym cieľom diseminovania výsledkov vedeckej činnosti formou publikovania v cudzine, čo je ďalšie významné akreditačné kritérium. Účasť na zahraničných konferenciách a publikovanie v zahraničných vedeckých zborníkoch a médiách prebieha na základe prísneho výberu a nie je jednoduché sa tam dostať. Zároveň sa tieto aktivity objektívne premietajú do rozpočtu fakulty a každý medzinárodný výstup znamená výrazné posilnenie finančnej dotácie fakulty z položky veda a výskum na niekoľko rokov dopredu.

Okrem účasti na konferenciách sú automatickou súčasťou ciest aj návštevy miestnych univerzít, rokovania s akademickými partnermi, nadväzovanie medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce či príprava projektov a projektových tímov.
Aj v tejto sfére patrí naša fakulta medzi najúspešnejšie na Slovensku, čoho výsledkom je, že už dvanásť rokov nemá rozpočtové problémy a môže si dovoliť financovať ešte oveľa viac služobných ciest a zahraničných pobytov študentov, doktorandov a pedagógov ako v súčasnosti. Tak ako sa bude, dúfajme, zvyšovať počet pozvaní a medzinárodných partnerstiev, tak sa bude určite zvyšovať aj počet, rozsah a kvalita zahraničných mobilít.

Organizácia a schvaľovanie zahraničných ciest podliehajú internej Smernici o zahraničných služobných cestách. Zahraničné cesty a mobility výrazne podporujeme a iniciujeme, lebo ako som uviedla vyššie, znamenajú pre nás významný finančný aj vedecký prínos.

Kritériom vedeckej úrovne akademickej inštitúcie sú výstupy členov pedagogického zboru v časopisoch a zborníkoch, ktoré sú indexované v dvoch najvýznamnejších svetových databázach Scopus a Web of Science. Za ostatné dva roky naši kolegovia prezentovali 89 výstupov na zahraničných konferenciách, z toho až 29 bolo indexovaných v týchto databázach (z toho 3 dekanky Petranovej a 3 docenta Magála), čo je v oblasti humanitných vied unikát nielen na Slovensku. Viacero kolegov získalo na zahraničných konferenciách tie najvyššie ocenenia: t.j. The best Paper Award, The best Student Paper, The Best Speaker of the conference; čo sú aj z hľadiska akreditačných kritérií v kategórii „ocenenia“ tie najvyššie vedecké ukazovatele.

Na miesta, kde je silný predpoklad nadviazania akademickej spolupráce, chodia najvyšší predstavitelia inštitúcie. Disponujú kompetenciami, ktoré umožňujú uzatvárať zmluvy, podpisovať dohody a riešiť podmienky medzinárodnej spolupráce priamo na mieste. Dekanka a členovia kolégia dekanky túto podmienku spĺňajú a navyše majú vynikajúce rokovacie schopnosti.

Podmienok výberu miesta na zahraničnú cestu je niekoľko, napríklad:
– existencia renomovanej akademickej inštitúcie, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v identickom alebo príbuznom študijnom odbore (najmä oblasť médií, marketingu a digitálnych hier),
– história konferencií a ich renomé, evidovanie ich výstupov v uznávaných databázach a atraktívny zoznam účastníkov,
– pozvanie zahraničného partnera,
– vyžiadaná prednáška,
– reciprocita účasti na našich vedeckých konferenciách indexovaných vo Wos,
– možnosť získania kvalitných materiálov pre časopisy (najmä Communication Today), ktoré vydávame a sú indexované vo Web of Science a v Scopuse, čo je ojedinelý jav medzi slovenskými vysokými školami.

Výstupy z ciest na konferencie musia mať vždy publikačný, projektový alebo rozvojový prínos pre univerzitu.
Pýtali ste sa na konkrétny príklad, jeden za všetky:
Obrovský prínos malo napríklad nadviazanie spolupráce s celosvetovým lídrom v oblasti digitálnych hier, Ritsumeikan Centre for Game Studies (RCGS) pri Univerzite v Kjóte.
Jeho riaditeľom je profesor Masayuki Uemura, žijúca legenda teórie digitálnych hier a vynálezca Nintenda. Tento týždeň recipročne navštívil na naše pozvanie poprvýkrát Slovensko, v utorok si na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UCM prevzal titul Doctor honoris causa, v stredu navštívil naše špecializované učebne v Trnave. Jeho prítomnosť na našej akademickej pôde je nesmiernym povzbudením pre študentov a inšpirácia pre nových uchádzačov o štúdium.

Vďaka spolupráci s RCGS sme vytvorili jedinečný vysokoškolský študijný program – teória digitálnych hier. Akreditovali sme ho ako prví v Európe a dnes máme na škole cca 160 jeho študentov. Trnava sa stáva stredoeurópskym centrom výskumu a vzdelávania v oblasti digitálnych hier. V týchto dňoch finalizujeme detaily výmenných pobytov pre našich študentov a kolegov, ktorí na tomto programe učia.

Výstupov, ktoré vznikli aj vďaka našej návšteve RCGS, je viacero, napríklad tento:
– https://www.youtube.com/watch?v=GOz8YVjlw7o

Zabezpečenie servisu leteniek a ubytovania prebieha na UCM podľa Zákona o verejnom obstarávaní a venujú sa mu príslušné administratívne zložky univerzity. Jednou zo zásad je, že sa lieta letenkami v najnižšej, tj. ekonomickej triede. Členovia kolégia dekanky majú možnosť pri letoch trvajúcich dlhšie ako 5 hodín použiť vyššiu, biznis triedu, ako je to bežné všade na svete.
Tieto zásady platia aj pre spoluprácu s agentúrami Satur, Eventmaster, atď.

Na zahraničnej ceste na medzinárodnú vedeckú konferenciu v Grécku nás sprevádzali deti a ďalšia dospelá osoba, ktorá sa o ne starala v čase našich pracovných povinností. Ich letenky a pobyt sa hradil výlučne zo súkromných prostriedkov.
Som rada, že ste prejavili záujem o prácu našej fakulty, hoci obaja vieme, že v tomto prípade to nie je kvôli tomu, aby ste informovali o jej úspechoch. Vzhľadom na uvedené Vám poskytujem toto vyjadrenie len ako komplexný materiál na uverejnenie v takom tvare, v akom ste ho práve dostali. S uverejnením len čiastkových zmanipulovaných a z kontextu vytrhnutých informácií bez môjho predchádzajúceho súhlasu alebo konzultácie nesúhlasím.

S pozdravom,
Dana Petranová

EMAIL 2

Dobrý deň, pán Mikušovič,
na doplnenie obrazu o budovaní našej medzinárodnej spolupráce posielam potešujúci mail, ktorý mi pred chvíľou prišiel od kolegov z japonského RCGS.
Želám pekný deň.
S pozdravom,
Dana Petranová

E-mail z Japonska je pôvodne v anglickom jazyku a zverejňujeme ho v slovenskom preklade:

Drahá Dana,
Prof. Uemura a ja by sme vám chceli poďakovať za váš vydarený spôsob pohostinnosti, ktorej sa nám počas nášho pobytu na Slovensku dostalo.

Usporiadanie konferencie bolo dokonalé. Ceremónia pre prof. Uemuryho bola pôsobivá – to sú jeho slová. Povedal tiež, že to bol najpamätnejší moment v jeho živote. Je to veľká česť nielen pre neho, ale aj pre všetkých členov RCGS a jeho spolupracovníkov na Nintendo. Témy, ktorými sa konferencia zaoberala, boli pomerne rozsiahle a povzbudzujúce. V Japonsku je rozsah tém a mediálnych štúdií často obmedzenejší – užsie vymedzený. Na Slovensku však hranice vymedzovania tém vyzerali pomerne flexibilne, najmä v médiách. Boli sme tým veľmi prekvapení. Takže by sme radi priniesli vaše otvorené myslenie, študijné perspektívy do Japonska.

Návšteva FMK tiež bola pre nás vcelku informatívna. Videli sme rôzne hardvérové a softvérové zbierky. Bolo nám umožnené pochopiť, že vývoj kultúry vo východnej Európe a v Japonsku je veľmi rozdielny, čo môže byť inovatívne pre spoločné porovnávanie a výskum tém medzi nami. Každopádne sme vďační, že ste nás pozvali na takú úžasnú konferenciu a dali nám šancu preskúmať veľa zaujímavých tém.

Vzhľadom na to, že budúci týždeň sa uskutoční schôdza výboru RCGS, prof. Uemura a ja budeme s kolegami zdieľať, čo sme sa tentoraz naučili od vedenia inej fakulty.

Členovia budú diskutovať o tom, ako budeme môcť podporovať vzájomnú výmenu našich akademických a vzdelávacich procesov v blízkej budúcnosti. Budeme vás informovať, ak z diskusie vzídu konkrétne myšlienky.

Chcem ešte raz zopakovať: Sme vám veľmi vďační za to, že ste usporiadateľstvo zvládli dokonalým spôsobom. Boli to akademické a kultúrne zážitky. Nedalo sa zoznámiť s každým, preto prosím, tlmočte našu hlbokú vďačnosť všetkým zúčastneným na tejto konferencii.

Dúfame, že na základe našej návštevy budeme môcť rozvíjať ďalšie inštitucionálne výmeny medzi vašou školou a RCGS.
S pozdravom Mitsuyuki Inaba

E-MAIL 3

Stanovisko rektora UCM

Vážený pán redaktor,
dovoľujem si Vám zaslať odpovede na Vami položené otázky, ktoré sa dotýkajú zahraničných pracovných ciest pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Zahraničné pracovné cesty pracovníkov UCM v Trnave sa riadia Smernicou o zahraničných pracovných cestách, ktorá nadobudla účinnosť 1. 6. 2012. V každom prípade pri posudzovaní návrhu na vyslanie na zahraničnú pracovnú cestu sa posudzuje prínos pre univerzitu ako v oblasti vedy a výskumu, tak aj vo výchovnovzdelávacom procese.

V poslednom období aj finančne náročné cesty sa uskutočnili vzhľadom na potrebu akreditovať a potom aj komplexne zabezpečiť nový študijný program Teória digitálnych hier. Od všetkých pracovných ciest sa tiež očakáva aktívne vystúpenie na každom podujatí, ktoré je predmetom pozvania. Chceli by sme ubezpečiť, že v každom prípade doprava, resp. dopravca sa vyberá v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. V tejto súvislosti uvádzame, že boli uzatvorené rámcové dohody, ktoré sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv, pričom zmluvu so spoločnosťou SATUR Travel, a. s., je možné nájsť na linku:
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1550205&l=sk

Preto by sme chceli zdôrazniť, že niektoré Vami uvádzané vysoké náklady na dopravu sú v dôsledku výsledkov verejného obstarávania – ako príklad možno uviesť aj zahraničnú pracovnú cestu do Thajska za 8 000 EUR, kde museli byť letenky vybrané na základe rámcovej dohody z troch cenových ponúk, kde vyhrala najnižšia ponuka. Iba pre úplnosť tejto cesty sa zúčastnili nie dve, ale tri osoby. V prípade firmy Event Master, Fakulta masmediálnej komunikácie vybrala na základe zákona o VO z troch cenových ponúk firmu s najnižšou cenovou ponukou. V žiadnom prípade nám nebolo známe sídlo spoločnosti. Ťažko sa posudzuje výška nákladov na ubytovanie, vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov organizátori konferencií zabezpečujú ubytovanie v nimi vybratých ubytovacích zariadeniach.

Pokiaľ ide o zdroje financovania, na UCM v Trnave sa využívajú všetky zdroje, ale v konkrétnom prípade Fakulty masmediálnej komunikácie sú to výlučne zdroje, ktoré predstavujú vlastné príjmy fakulty, ďalej zdroje z riešených projektov grantové mechanizmy, ako i sponzorské prostriedky.

So želaním veľa úspechov vo Vašej zodpovednej práci zostávam s pozdravom,
Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
rektor UCM v Trnave

Milí kolegovia,
dehonestácia výstupov a ohurujúce sumy za cestovné majú vyvolať vo vnútri fakulty závistlivé nálady a vzájomné podozrievanie. Materiál, ktorý vyjde, musí byť tendenčný – ak by nebol, redaktor by nesplnil svoju „trestnú“ úlohu a nahradil by ho iný kat. Naši nepriatelia nevedia rozdýchať naše vlastné názory, veľký počet medzinárodných projektov, úspechy v akreditácii, zaradenia našich konferencií a periodík do prestížnych databáz, závidia nám finančnú nezávislosť (len v minulých rokoch sme požičali ostatným zložkám UCM takmer 750.000 eur).

Fakulta sa stala unikátnym úspešným príkladom pre iné inštitúcie. Vždy sme postupovali podľa zákona, ale aj sebavedome a bez strachu.

Kým budem túto fakultu viesť, nepoľavím z náročnosti plnenia publikačných štandardov a budem podporovať cestovanie a mobility našich pedagógov a doktorandov, napriek tlaku tendenčného média.

Ak prehrmí tento útok, zrejme prídu ďalšie. Sme pripravení. Ak by ste potrebovali ešte bližšie vysvetlenie, alebo ďalšie podrobnosti, neváhajte ma kontaktovať.

Vaša dekanka

Mainstream nahuckal proti akademičke bývalých absolventov fakulty

Už včera v denníku SME vyšiel článok, ktorý na spoločenskú vraždu dekanky Petranovej zneužíva bývalých študentov samotnej fakulty, čím slovenský mainstream opäť preráža najhlbšie dno mediálnej žumpy. Z postupu SME a okolností okolo vyfabrikovanej kauzy dekanky Petranovej cítiť hnilobný zápach smrti, ktorou denník SME narába v slovenskej spoločnosti ako ďalší skúsený kat.

Proti akademičke boli mainstreamom s pravdepodobnosťou takmer rovnajúcou sa istote, nahuckaní a následne použití bývali absolventi fakulty tak, že vrátili ocenenie Granátového jablka Mariána Matyáša, čo malo dekanku spoločensky ponížiť. Jedna z ocenených absolventiek, Veronika Pizanová, je totiž blogerkou Denníka N. Dokonca si myslím, že toto ocenenie vrátiť musela, pokiaľ chcela ďalej ako blogerka v tomto médiu zotrvať, pretože metódy práce dnešného mainstreamu, začali pripomínať šialenosť, s akou sa snaží bojovať s Tiborom Rostasom v snahe Zem&Vek potopiť.

Denník N iba za to, že Rostas mohol na fakulte vystúpiť, je v stave blogerku, ktorá na tejto fakulte študovala, začať systematicky obmedzovať a cenzurovať. Je však dopredu isté, že pokiaľ by táto moja dedukčná logika zakladajúca sa na poznatkoch bola pravdivá, bude ju Veronika Pizanová popierať. Tiež si treba všimnúť spojenie denníka SME a DenníkaN v tento kauze. Po konferencii, na ktorej Rostas vystúpil, SME začalo systematicky zverejňovať články na potieranie, dodnes vysokého kreditu a spoločenského postavenia dekanky Daniely Petranovej. Záverečné K.O. jej má zasadiť článok Denníka N, ktorý sa pravdepodobne v tejto chvíli pripravuje.

Treba však skonštatovať, že dekanka Petranová skôr dáva K.O. médiám. Dokumentujú to komentáre verejnosti, ktoré pod článkami SME ľudia píšu a dekanku Petranová stavajú do pozície obhajovateľky slobody prejavu. Zároveň vyzývajú zmanipulovaných študentov, aby okrem ceny, vrátili aj vysokoškolské diplomy.

To bude ale problém, pretože nech týchto študentov zmanipuloval ktokoľvek, nedotiahol to do konca. Dekanka Petranová totiž od študentov požaduje, aby okrem ocenenia vrátili fakulte aj čiastku 1.250 eur, s čím pri špekulácii študenti nekalkulovali. Navrhovali totiž, že tieto peniaze venujú Jánovi Benčíkovi a Jurajovi Smatanovi, čo mohla byť pri povesti týchto ľudí iba ďalšia špekulácia, aby peniaze absolventi Fakulte masmediálnej komunikácie vrátiť nemuseli.

 

nhs

Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 7.5.2017 09:38Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog