Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Problémy majú takmer všetky knižnice na Slovensku

rozhovor

... hovorí pani Mária Vršková, vedúca Mestskej knižnice

1. Skúste tak z voleja: Čo je to za inštitúciu Mestská knižnica ?

Mestská knižnica Ľ. Štúra je verejnou inštitúciou a plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Bánovce nad Bebravou. Je súčasťou Mestského kultúrneho strediska s.r.o. Knižnica sa nachádza v priestoroch na sídlisku Sever, kde je umiestnená od roku 1975. Priestory knižnice sú nevyhovujúce a stiesnené. V centrálnej knižnici pracujú 4 pracovníčky na plný pracovný úväzok, z toho 2 pracovníčky majú odborné knihovnícke vzdelanie. Knižnica má jednu pobočku na sídlisku Dubnička, ktorá bola v októbri 2004 presťahovaná do budovy Základnej umeleckej školy. V pobočke pracuje jedna pracovníčka na celý pracovný úväzok a jedna pracovníčka na polovičný pracovný úväzok.

Výpožičný čas je v pracovných dňoch od 9,00 do 17,00 hod. s prestávkou cez obed od 11,30 hod. do 12,30 hod. a v sobotu od 8,00 do 12,00 hod.

Pobočka na sídlisku Dubnička má výpožičný čas v pondelok, stredu a piatok od 9,00 do 17,00 hod., v utorok od 13,00 do 17,00 hod.

V dopoludňajších hodinách sa uskutočňujú kultúrno-výchovné podujatia. Knižnica napĺňa svoje hlavné poslanie podľa zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach. Zabezpečuje a poskytuje univerzálny a slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov – obyvateľov mesta a okolia. Tak ako v predchádzajúcich obdobiach, aj dnes úzko spolupracuje s ostatnými kultúrnymi, výchovnými a vzdelávacími inštitúciami a záujmovými združeniami mesta pri organizovaní kultúrnych a výchovno-spoločenských podujatí a postupne sa stáva akýmsi komunitným centrom v mieste svojho pôsobenia.

Image Hosted by ImageShack.us

Pani Mária Vršková, pochádza z Kremnice,
absolvovala Strednú knihovnícku školu v Martine,
v Bánovciach nad Bebravou žije od r. 1975,
v Mestskej knižnici pracuje od roku 1976 a vo
funkcii vedúcej knižnice od r. 1978.
Je vydatá, matka dvoch dospelých detí.

.

2. Sú občania s fungovaním knižnice spokojní ?

V uplynulom roku sme neriešili ani jednu sťažnosť alebo vážnejšiu pripomienku smerujúcu na poskytované služby resp. prístup zamestnancov ku klientom. Ďalšou z dôležitých úloh, ktoré knižnica premietla do svojich zámerov na r. 2007 bolo zaktivizovať a podchytiť záujem detí a mládeže v oblasti čítania, pomôcť im nájsť cestu a lásku k čítaniu, pokúsiť sa opätovne nasmerovať detského a mládežníckeho čitateľa k návšteve knižnice. S týmto cieľom knižnica zorganizovala 88 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2 197 účastníkov. Takže odpoveď na túto otázku znie: zrejme áno !

3. Knižnica v časoch menej pretechnizovaných vždy bola akýmsi prirodzeným centrom vzdelávania. V takýchto jesenných časoch a v období prichádzajúcej zimy naši predkovia naplnili komory zásobami a tešili na zimné večery, na stretnutia a vyprávky so susedmi a na čítanie. Aké je miesto knižnice v spoločnosti dnes, keď sa dá nájsť všetko - aj knihy - na internete a keď sa už susedia tak veľmi spolu nerozprávajú, keď sa už tak veľmi nečíta ... ?

Základným poslaním knižnice je uspokojovať informačné potreby obyvateľov s osobitným zreteľom na oblasť náučnej a detskej literatúry, ako aj odbornej praxe a vzdelávania a uľahčiť im prístup k získavaniu informácií a poznatkov z rozličných oblastí spoločenského života. Spoločenské poslanie knižnica napĺňa prostredníctvom odborných knihovníckych, bibliografických, informačných, kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a ďalších aktivít – ako napríklad besedy s autormi a pod.
K hlavným úlohám patrí ochraňovanie kultúrneho dedičstva a hodnôt vytvorených ľudskou spoločnosťou uloženého v knižničnom fonde, vytváranie optimálnych podmienok na využívanie širokým spektrom používateľov. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby v územnom obvode svojho sídla ako mestská knižnica, a to služby knižničné, informačné a bibliografické.

4. To bolo tak priveľmi technokraticky povedané.
Skúste zrozumiteľnejšie...


Len v prvom polroku 2007 knižnica pripravila a realizovala celkom 55 podujatí. Z uvedeného celkového počtu bolo 42 podujatí v centrálnej knižnici a 13 podujatí v pobočke knižnice na sídlisku Dubnička. Aktivity sme organizovali na základe vopred vypracovaných plánov a v spolupráci so školami v meste. Okrem tematických podujatí sa uskutočnili cykly informačnej prípravy pre MŠ, ZŠ a stredné školy v meste.
Knižnica bola spoluorganizátorom krajskej súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. V rámci 8. ročníka Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnil slávnostný zápis prvákov základných škôl za čitateľov knižnice, beseda so spisovateľom pre deti Jozefom Zrnekom pod názvom Zoznámte sa...Jozef zo Senca, beseda s názvom Za 97 dní okolo sveta, na ktorú bol pozvaný horolezec, cestovateľ a spisovateľ František Kele. V rámci Týždňa slovenských knižníc bola nainštalovaná v knižnici výstavka záložiek do kníh pod názvom Kde sme to prestali..., ktoré vyrobili žiaci základných škôl.
Na podujatia do knižnice si pozývame pravidelne aj žiakov zo špeciálnej školy, deti z internátnej školy v Brezolupoch a spolupracujeme aj s neziskovou organizáciou Archa. V júni sa uskutočnilo vyhodnotenie okresnej súťaže Čítame s Osmijankom pre základné školy. Na podujatiach uskutočnených v 1. polroku 2007 sa zúčastnilo spolu 1 600 návštevníkov.

5. Tak to ste ma teda prekvapili. Mám veľmi dobrý vzťah k literatúre, zaujímam sa o dianie okolo nej, avšak o týchto aktivitách som nemal poňatia. Je to moja chyba, alebo málo propagujete svoju činnosť ?

Dalo by sa to aj tak povedať. V minulosti sme veru našu činnosť propagovali pomenej. Situácia sa však zmenila a v súčasnosti prispievame svojimi článkami do Bánovských novín, propagujeme činnosť knižnice pravidelnými vstupmi v rádiu Wow a sporadicky píšeme články aj do týždenníka Tempo.

6. Osobne si veľmi dobre pamätám časy, keď hrubá kniha stála zhruba 30-40 korún. Dnes aj tenká knižka stojí obvykle cez 100 .- Sk . Dá sa vôbec primerane dopĺňať knižničný fond ? Kto platí nákup nových kníh ? Získavate ich aj iným spôsobom, ako nakupovaním ? A z druhej strany - kradnú sa knižky z knižnice ?

Jednou z prioritných činností knižnice je vytvárať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho a regionálneho významu. V ostatných rokoch došlo k pomerne výraznému posunu pri nákupe fondov všeobecne. K podstatnému kvalitatívnemu posunu došlo hlavne pri doplňovaní fondu odbornou literatúrou, keď podiel jej nákupu v percentuálnom vyjadrení predstavoval 34,38% z celkového prírastku knižničných jednotiek.
Nemalý podiel na kladnom hospodárení knižnice, osobitne pri nákupe literatúry, má skutočnosť, že knižnici bol pri kúpe poskytnutý rabat vo výške 33 597.- Sk. Doplňovanie fondov sa realizovalo aj v tomto roku prostredníctvom kúpy (z vlastných prostriedkov) a darov. Formou kúpy knižnica získala 376 zväzkov kníh, za ktoré zaplatila 72 953.- Sk. Dary poskytli súkromné osoby, ako aj rôzne inštitúcie. Formou darov knižnica získala 72 knižničných jednotiek. No a k tomu úbytku – nie je to až také hrozné ! V r. 2006 bolo z fondu knižnice vyradených 6 zväzkov kníh v hodnote 317,37,-Sk. Dôvodom vyradenia bola strata alebo poškodenie kníh zo strany čitateľov. Tieto knihy boli nahradené iným zodpovedajúcim titulom, alebo finančne uhradené. Takže sa dá povedať, že úcta ku knižkám zo strany čitateľov našťastie pretrváva. No a môžeme čitateľom Populi Vox ponúknuť aj presnú štatistiku o nových knižkách:

Image Hosted by ImageShack.us

Ďalším zo základných zámerov našej knižnice na úseku doplňovania fondu je aj postupné zmierňovanie rozdielu v nákupe medzi beletriou a náučnou literatúrou. I keď z hľadiska postavenia knižnice nie je našim poslaním nahradzovať vedecké, akademické, špeciálne a podobné knižnice, vychádzajúc z požiadaviek čitateľov sa snažíme získať do fondu čo možno najviac odbornej literatúry. Nakoľko tento typ dokumentov je na doplnenie finančne najnáročnejší nakupujeme len tituly, o ktoré je najväčší záujem a túto literatúru spravidla umiestňujeme do príručného fondu, aby s ňou mohli pracovať väčšie skupiny čitateľov. Nakoľko, ako už bolo spomenuté, ide o dokumenty s vysokou nadobúdacou hodnotou, práve v príručnom fonde tieto knihy dokážeme najlepšie ochrániť pred prípadným odcudzením.

7. Čo je to príručný fond knižnice ? A ako vyzerá nepríručný – normálny knižničný fond ?

Do príručného fondu knižnice zaraďujeme knihy príručkového charakteru: encyklopédie, slovníky, vysokoškolské učebnice a pod., ktoré sa požičiavajú len na štúdium v priestoroch knižnice alebo na skrátenú výpožičnú dobu. Týmto spôsobom sa snažíme ochrániť publikácie pred prípadným poškodením alebo nebodaj odcudzením. Jedná sa totiž o pomerne drahé knihy.
Normálny knižničný fond vyzerá tak ako aj ten príručný, ale nachádza sa vo voľne prístupných regáloch a výpožičná doba týchto dokumentov je 1 mesiac.

Image Hosted by ImageShack.us

8. Hm...hm... čo to je, že ostatné dokumenty ? Samizdat ? Časopisy ?

Pod pojmom ostatné dokumenty rozumieme iné nosiče informácií ako knihy, to znamená CD, DVD, gramoplatne, magnetofónové kazety a podobne.

9. Dnes sa všade tlačí na ekonomiku, každý a všetko si má na seba zarobiť. Dokáže to aj knižnica ? Predpokladám, že nie. Tak z čoho žije knižnica ? Vyzraďte čitateľom...

S prežívaním knižníc je to veru zložité. Problémy majú takmer všetky knižnice na Slovensku, ale hlavne knižnice v menších mestách a v obciach. Naša knižnica dostáva príspevok na činnosť od Mestského úradu prostredníctvom Mestského kultúrneho strediska, ktorého je knižnica súčasťou. Niečo si zarobíme aj z vlastnej činnosti: poplatky za členstvo, upomienky, reprografické služby a pod. Je to však stále málo, pretože náklady na činnosť sa každým rokom zvyšujú, knihy sú stále drahšie, takže jednoduché to nemáme.

Výpožičné služby zabezpečujú zamestnanci úseku knižnično-informačných služieb prostredníctvom nasledovných pracovísk:

• oddelenia beletrie a náučnej literatúry pre dospelých
• oddelenia pre deti a mládež
• pobočky knižnice na sídlisku Dubnička (budova ZUŠ)


.
Knižnica okrem absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov a poskytovania bibliograficko-informačných služieb, ktoré sú bezplatné, poskytuje aj nasledovné platené služby:

• sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby
• reprografické služby


.
Podrobný prehľad služieb a cenník poplatkov je uvedený v Knižničnom a výpožičnom poriadku knižnice, ktorý je dostupný v knižnici.

Image Hosted by ImageShack.us

Oproti roku 2005 tiež poklesli príjmy, čo súvisí s úbytkom čitateľov i návštevníkov knižnice .

10. Ejha, zasa nerozumiem niektorým pojmom. Čo sú absenčné výpožičky ? Knižky len pre abstinentov ? A prezenčné ? A medziknižničná výpožičná služba a bibliografické informačné služby? ...Veď hovorím, že sa málo „reklamujete...“

Absenčné výpožičky sú výpožičky kníh, ktoré požičiavame čitateľom domov, čiže absentujú v knižnici. Prezenčné zase sa požičiavajú len v priestoroch knižnice, to sú tie spomínané encyklopédie, slovníky, príručky a pod. z príručného fondu knižnice.
Medziknižničná výpožičná služba je služba čitateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečujeme knihy z odbornej literatúry, ktoré nie sú vo fonde našej knižnice, z iných knižníc na území Slovenska. Využívame aj medzinárodnú medziknižničnú službu, prostredníctvom ktorej môžeme zabezpečiť dokumenty aj zo zahraničných knižníc.

11. Tak o takýchto Vašich službách som nemal ani poňatia.. Stále sme sa však nedostali k odpovedi na otázku, koľko ľudia v našom regióne čítajú ?

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us

12 . Z čísel je vidieť pokles výpožičiek, jednoducho ubúda čitateľov . Je to jav trvalý ? A čo s touto skutočnosťou mienite robiť ?

Veľmi nás mrzí, že aj napriek vyššiemu nákupu literatúry došlo v roku 2006 k ďalšiemu poklesu výpožičiek. V roku 2007 budeme venovať osobitnú pozornosť kategórii detských čitateľov, aby sme si z nich vychovali potencionálnych členov knižnice. Podstatnú časť kultúrno-vzdelávacích podujatí nasmerujeme na problematiku detského čitateľa so zámerom opäť „naučiť“ deti čítať. Taktiež akvizičnú činnosť a výber vhodných titulov zameriame na mladých ľudí. V neposlednom rade chceme ďaleko užšie ako tomu bolo doposiaľ spolupracovať so školskými zariadeniami. Celkový počet registrovaných čitateľov bol v roku 2006 1943, čo je oproti roku 2005 o 96 menej. Ubudlo najmä dospelých čitateľov (124) a pribudlo iba 28 mladých do 15 rokov. Poklesol aj počet návštevníkov knižnice. Kým v roku 2005 to bolo 16 094 o rok neskôr už o 984 menej, čiže 15 110. V r. 2006 sme opäť zaznamenali aj keď len veľmi mierny, ale predsa však úbytok čitateľov. S úbytkom registrovaných čitateľov sa však nestretávajú len knižnice na Slovensku, ale ide o celosvetový jav. Podľa štatistického prehľadu SNK za posledné štyri roky pokles registrovaných čitateľov v knižniciach predstavoval viac ako 17%.
K základným zámerom knižnice pre nasledovné obdobie je zastaviť tento nepriaznivý vývoj a opäť prinavrátiť čitateľov do knižnice.

13. A ako konkrétne to chcete v dnešnej dobe mnohých pokušení urobiť ?

V roku 2006 naša knižnica zrealizovala vzdelávacie a kultúrne podujatia pre deti a mládež i pre dospelých. Počas celého roka prebiehala informatická výchova, literárne pásma, besedy, kvízy, súťaže. Knižnica osobitnú pozornosť venovala žiakom materských škôl, žiakom Špeciálnej základnej školy a rozvinula sa spolupráca s neziskovou organizáciou ARCHA, ktorá združuje telesne aj mentálne postihnutých mladých ľudí v našom meste.
Pre žiakov 1. ročníkov základných škôl sme zorganizovali slávnostný čitateľský sľub. Zaujímavá bola aj beseda so spisovateľkou Annou Černochovou, beseda s kurátorkou pre mladistvých z oblasti drogových závislostí, Literárne pexeso, Maľované čítanie (s výstavkou výtvarných prác) a mnoho ďalších podujatí.
Detských čitateľov sme motivovali zapojením sa do celoslovenskej súťaže Osmijanko a v júni sme zorganizovali slávnostné vyhodnotenie okresnej súťaže Čítame s Osmijankom.
Knižnica ešte v roku 2006 zrealizovala 88 vzdelávacích a kultúrnych podujatí, ktorých sa celkom zúčastnilo 2 197 osôb. Z celkového počtu podujatí sa uskutočnilo 12 informatických príprav žiakov základných a stredných škôl. Chceme v tomto trende pokračovať ďalej a pripravovať takéto a podobné aktivity, ktorými budeme chcieť prilákať čitateľa do našej knižnice. A možno sa aj viacej propagovať cez Btv, vaše noviny, Wowko...

14. Aká je situácia v diskutovanej problematike v iných, povedzme porovnateľných mestách ? Kupujeme knihy a čítame ich menej, sme v Bánovciach hlúpejší ako inde ?

Dobrá otázka a zasa nech miesto mňa hovoria čísla. Na ich základe si každý súdny človek urobí obraz o tom, akí sme tu čitatelia.
Porovnanie vybraných ukazovateľov Mestskej knižnice Ľ.Š. v Bánovciach nad Bebravou s porovnateľnými mestskými knižnicami regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Image Hosted by ImageShack.us
.

15. Tak to zhrniem za Vás. Knižiek máme v knižnici najmenej, nakupujeme najmenej a na nákup kníh máme aj najmenej peňazí. Ešteže je tu krčma na každom rohu... Čo s tým chcete robiť ?

No my sami s tým veľa nenarobíme. V tomto by nám mali pomôcť kompetentní ľudia v našom meste a schváliť nám na našu činnosť väčší balík peňazí. Ale ani my v tomto smere nezaostávame. Snažíme sa každoročne získať finančné prostriedky aj mimo schváleného rozpočtu. Niekedy sa nám darí lepšie, inokedy horšie, ale taký je už život.
Pravidelne využívame Grantový systém Ministerstva kultúry, kde predkladáme projekty na lepšie vybavenie knižnice a na obohatenie knižničného fondu našej knižnice. V súčasnosti pracujeme na projektoch zriadenia internetovej študovne, elektronickej ochrane knižničného fondu a doplnení fondu knižnice o odbornú literatúru. Uvidíme, ako pochodíme a či sa nám z týchto našich plánov podarí niečo zrealizovať.

16. Toto boli zväčša štatistické údaje a čísla z roku 2005 a 2006. Končí však už rok 2007. Ako vyzeralo dianie k Mestskej knižnici v tomto roku ?

Máme zatiaľ spracovaný iba prvý polrok. V januári 2002 knižnica začala s požičiavaním cez počítač a v marci 2003 aj pobočka začala s retrokonverziou knižničného fondu. V súčasnosti aj pobočka na Dubničke má služby úplne automatizované. Knižnica sa uchádza aj o získanie finančných prostriedkov z iných zdrojov, ako sú finančné prostriedky s rozpočtu. Týmto spôsobom získala v roku 2004 finančné prostriedky na nákup výpočtovej techniky vo výške 30 000.- Sk z Grantového systému Ministerstva kultúry SR a z toho istého zdroja v roku 2005 50 000.- Sk na nákup knižničného fondu.V zmysle zákona č. 183/200 Z.z o knižniciach sa v máji začala revízia knižničného fondu. Z tohto dôvodu bola knižnica pre verejnosť zatvorená, čo sa prejavilo aj v sledovaných ukazovateľoch. V 1. polroku 2007 knižnica získala kúpou 210 kníh v hodnote 58 991.-Sk a darom od čitateľov 43 kníh v hodnote 5 291.- Sk. Celkový prírastok bol 210 kníh v hodnote 64 282.- Sk. Nakoľko knižnica nakupuje knihy na základe vopred uzatvorených zmlúv s vydavateľstvami a distribútormi kníh, za nakúpené knihy zaplatila 46 135.- Sk, čím ušetrila v 1. polroku 2007 12 856.-Sk oproti maloobchodným cenám. V sledovanom období navštevovalo knižnicu spolu 953 registrovaných čitateľov, z toho 420 čitateľov do 15 rokov. Z uvedeného počtu v centrálnej knižnici bolo zaregistrovaných 671 čitateľov, z toho 253 do 15 rokov, a v pobočke 282 čitateľov, z toho 167 do 15 rokov. V 1. pol roku 2007 bolo registrovaných spolu 36 384 výpožičiek kníh, periodík a prezenčných výpožičiek. Z uvedeného počtu výpožičiek bolo v centrálnej knižnici 22 735 výpožičiek a v pobočke 13 649 výpožičiek. Z celkového počtu výpožičiek bolo 8 745 výpožičiek odbornej literatúry pre dospelých, 12 851 výpožičiek krásnej literatúry pre dospelých čitateľov, 1 713 výpožičiek odbornej literatúry pre deti a mládež a 13 075 výpožičiek krásnej literatúry pre deti a mládež. V 1. polroku 2007 pokračoval zvýšený záujem individuálnych používateľov o medziknižničnú výpožičnú službu (MVS). Knižnica registrovala v zmysle platnej legislatívy 31 výpožičiek MVS z iných knižníc na Slovensku. (za rok 2006 bolo prostredníctvom MVS vypožičaných 45 dokumentov). V 1. polroku 2007 knižnica pripravila a realizovala celkom 55 podujatí. Z celkového počtu podujatí bolo 42 podujatí v centrálnej knižnici 13 podujatí v pobočke na sídl. Dubnička. Na podujatiach uskutočnených v 1. polroku 2007 sa zúčastnilo spolu 1 600 návštevníkov.
V uplynulých dňoch sa uskutočnili 2 zaujímavé podujatia. Bola to beseda s drogovo závislými chlapcami, ktorí sú v resocializačnom centre v Leviciach a stretnutie s najstaršími čitateľmi našej knižnice. Toto podujatie sa stretlo s veľkým záujmom našich starších spoluobčanov. Z 28 pozvaných prišlo na stretnutie 24 ľudí. Pospomínali si na svoje čitateľské roky v minulosti a súčasnosti a na úroveň služieb knižnice.

Výpožičky podľa druhu literatúry

Tab. 4
Image Hosted by ImageShack.us
.

17. Čo by ste si v knižnici želali ? Zo strany čitateľov, vedenia mesta, sponzorov ?

Želaní by bolo veľa. V prvom rade by sme si želali vhodnejšie a kultúrnejšie priestory pre našu knižnicu. Ale to je asi len naše želanie, s ktorým sa obraciame na vedenie mesta. Zo strany čitateľov by sme privítali, keby dodržiavali výpožičnú dobu, pretože na knihy, ktoré dlho držia doma, čakajú už ďalší čitatelia a od sponzorov viac pochopenia, keď ich prídeme o niečo požiadať.

Ďakujem za rozhovor !

Peter Bulík
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 7.11.2007 09:19Pridať diskusný príspevok


Diskusia k článku (9)

To je slovo do bitky 16.11.2007 09:50
Citácia: Uveďte prosím, koľko ten špás stojí a určite naň zoženieme korunky. Ak to pomôže dobrej veci, isto koruny nájdeme. Niečo z rozpočtu mesta, niečo sponzorsky - spoločnými silami to nasporíme.

Dobrá výzva. Ale bolo by to fajne keby sa v meste dali knižky požičiavať cez internet. Tá suma neni dneska až tak velká aby sa nedala dať dokopy. Podme na to bánovčania, ukážme sa aky sme kulturni.

Autor: Reino Reagovat

KIS 14.11.2007 10:10
Podľa rozpočtu, ktorý sme si dali vypracovať dodávateľovi knižnično-informačného systému, by dodávka,inštalácia a následná údržba standardného variantu sieťovej licencie vrátane pripojenia pobočky online vyšla na 110 000.- Sk.

Autor: M. Vršková Reagovat

Koľko je to korún ? 13.11.2007 21:18
Citácia: Bohužiaľ, knihy z našej knižnice za zatiaľ nedajú objednávať cez internet.Touto formou sa objednávajú knihy medzi jednotlivými knižnicami prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Ak sa však nájdu financie na zakúpenie nového knižničného programu, bude táto služba dostupná aj pre našich čitateľov.

Uveďte prosím, koľko ten špás stojí a určite naň zoženieme korunky. Ak to pomôže dobrej veci, isto koruny nájdeme. Niečo z rozpočtu mesta, niečo sponzorsky - spoločnými silami to nasporíme.

Autor: Peter Bulík Reagovat

požičiavanie kníh cez internet 13.11.2007 14:18
Bohužiaľ, knihy z našej knižnice za zatiaľ nedajú objednávať cez internet.Touto formou sa objednávajú knihy medzi jednotlivými knižnicami prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby. Ak sa však nájdu financie na zakúpenie nového knižničného programu, bude táto služba dostupná aj pre našich čitateľov.

Autor: knižnica Reagovat

O chvíľku máme fajront 13.11.2007 13:58
A doma mi počítač nejde, aspom včera nešiel asi kvôli snehu. Tak teda ešte z roboty :-) pán Bulik nemôžete dopísať ako sa dá objenávať knižka z knižnice cez internet ?

Autor: Ivana ? Reagovat

Ide o to, dozvedieť sa 12.11.2007 11:15
Citácia: Aj téma je dobrá, troška štatistická, ale čo už aké hádanie sa okolo knižiek. Asi ani nebude veľká diskusia, ludia to len prečitajú. Neni o čom sa dohadovať.

Vždy sa hádam netreba len dohadovať. Ide aj o to, prečítať si a čosi sa dozvedieť. A na dozvedenie sa bolo v rozhovore toho spomenutého dosť. Iba som sa nedozvedel, čo je to za \"es-e-ročku\" čo je závislá na sponzoroch a daroch... Ale to nám pani Vršková len ťažko vysvetlí. Od toho sú tam asi iní.

Autor: Dajo Reagovat

Celkom zaujímavý rozhovor 12.11.2007 08:19
Aj téma je dobrá, troška štatistická, ale čo už aké hádanie sa okolo knižiek. Asi ani nebude veľká diskusia, ludia to len prečitajú. Neni o čom sa dohadovať.

Autor: Kakadu Reagovat

V-bec ma neprekvapuje 11.11.2007 15:20
Vobec ma neprekvapuje že sa tu nečita, v tomto meste i v tejto republike

Autor: Bánovčanka Reagovat

Vďaka za rozhovor 9.11.2007 13:14
Opäť celkom zaujímavé čítanie. Ďakujem zaň. Ani som netušila, že sa knihy dajú objednávať elektronicky. Mohli by ste rozhovor doplniť a napísať čo k tomu treba urobiť keď si chcem požičať knihu cez internet z domu ? Držím palce, nech máte viac koruniek na nákup pekných knižiek.

Autor: Ivana Reagovat

peterbulik blog