Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

O čom rokovalo Mestské zastupiteľstvo 26.10.2010

politika

Ponúkame Vám Zápisnicu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 26.10.2010. Bolo to posledné zasadnutie zastupiteľstva v minulom volebnom období a diali sa aj zaujímavé veci...

Z á p i s n i c a

z riadneho rokovania 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

v Bánovciach nad Bebravou konaného dňa 26. 10. 2010

______________________________________________

 

 

Prítomní:

Primátor mesta - Ing. Stanislav Šiko

 

Poslanci mestského zastupiteľstva:

Mgr. Peter Bulík, Milan Dubný, Ing. Mária Hajšová PhD., MUDr. Ines Hvizdáková, Ing. Rudolf Jánošík, Elena Kalačová, Mgr. Miroslav Libič, PaedDr. Iveta Machová, MUDr. Zita Hluchá, Naďa Ondrejková, Juraj Pastorek, Ing. Mária Peťovská, Ján Podlucký, Ing. Branislav Horník, JUDr. Ivan Šagát, Ľuboš Ševčík, Ing. Ján Škvarenina, MUDr. Anna Urbančoková, Ing. Stanislav Vavro, Ing. Jozef Igaz.

 

Neprítomní poslanci:

Dušan Holbay (ospravedlnený).

 

 

1)  Otvorenie

 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta. Konštatoval, že z 21 pozvaných poslancov je prítomných 20 poslancov a preto vyhlásil 26. zasadnutie mestského zastupiteľstva za uznášaniaschopné.

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov: Ing. Mária Peťovská a Mgr. Peter Bulík.

 

     Predsedajúci predložil návrh na zloženie návrhovej komisie:

JUDr. Ivan Šagát – predseda, MUDr. Anna Urbančoková, MUDr. Ines Hvizdáková.

     Návrhová komisia bola schválená všetkými prítomnými poslancami okrem členov návrhovej komisie, ktorí sa zdržali hlasovania.

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Predložil na schválenie program zasadnutia mestského zastupiteľstva:

 

  1.  Otvorenie
  2.  Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 24.8.2010
  3.  Informatívna správa o aktivitách v oblasti kultúry v meste
  4.  Informatívna správa o stave životného prostredia mesta so zameraním na starostlivosť o údržbu verejnej zelene mesta
  5.  Informatívna správa o príprave a implementácii projektov zameraných na regionálny rozvoj
  6.  a) Návrh rozpočtu mesta na roky 2011-2013

       b) Návrh rozpočtu MsKS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou na roky 2011-2013 

  1.  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2011
  2.  Návrh doplnku všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach na rok 2011
  3.  Informatívna správa o aktivitách v oblasti športu

10.Informatívna správa o stave životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo a tvorbu ceny za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2011

11.Informatívna správa o stave vyhotovených kúpnych, nájomných, zámenných zmlúv, zriadení  vecného bremena a súdnych sporoch

12.Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva – komisie pre správu majetku mesta, obchod, služby a podnikateľskú činnosť, komisie pre zdravotníctvo, sociálne a bytové otázky, komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a energetiky, petičnej komisie a komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta, komisie finančnej, komisie pre mládež a telesnú kultúru, komisie pre riešenie marginálnych skupín obyvateľstva, komisie pre životné prostredie, komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry, komisie pre správu mestských komunikácií, komisie pre problematiku tatrováckych bytov v roku 2010

13.Informatívna správa o činnosti výborov mestských častí za rok 2010

14.Organizačné záležitosti – rôzne

15.Interpelácie poslancov

16.Diskusia

17.  Ukončenie

 

Všetci prítomní poslanci hlasovali za predložený program.

 

 

 

2)    Správa o činnosti mestskej rady od konania  zasadnutia MsZ dňa 24. 8. 2010

 

       Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/1 schválilo správu o činnosti mestskej rady od konania zasadnutia MsZ dňa 24. 8. 2010.

 

 

 

3)   Informatívna správa o aktivitách v oblasti kultúry v meste

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/1 vzalo na vedomie informatívnu správu o aktivitách v oblasti kultúry v meste.

 

 

 

4)  Informatívna správa o stave životného prostredia mesta so zameraním na starostlivosť o údržbu verejnej zelene mesta

 

       Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/2 vzalo na vedomie informatívnu správu o stave životného prostredia mesta so zameraním na starostlivosť a údržbu verejnej zelene mesta.

 

 

 

5)    Informatívna správa o príprave a implementácii projektov zameraných na regionálny rozvoj

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/3 vzalo na vedomie informatívnu správa o príprave a implementácii projektov zameraných na regionálny rozvoj.

 

 

 

 

 

6)   a) Návrh rozpočtu mesta na roky 2011-2013

      b) Návrh rozpočtu MsKS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou na roky 2011-2013

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-     V predloženom materiáli je okrem návrhu rozpočtu mesta a použitia rezervného fondu aj návrh investičných akcií do tepelného hospodárstva, ktorý bol prerokovaný v komisii výstavby, ÚP, regionálneho rozvoja a energetiky a tiež v mestskej rade. Uznesením je potrebné určiť aj cenu nájmu za prenájom tepelného hospodárstva. 

Ing. Rudolf Jánošík

-     Na strane 63 riadok 365 je uvedený náklad na údržbu dvoch futbalových štadiónov v meste. Kde ich máme dva? Ak je to omyl, navrhol presunúť peniaze na sanáciu materskej školy na Ul. 9. mája.

Ľuboš Ševčík, zástupca primátora mesta

-     Presnejšie sa jedná o 2 ihriská: hlavný futbalový štadión a zatrávnenú plochu vytvorenú zo škvarového ihriska. Sú to peniaze určené na údržbu trávnika.

Ing. Branislav Horník

-     Na strane 13 je ako podprogram 26 je medzinárodná spolupráca s Primorskom. Navrhol tieto financie presunúť na údržbu ciest, konkrétne do komisie dopravy, aby rozhodla o ich použití.

-     Na str. 37 v rámci podprogramu 11.1 sú náklady na Mestské kultúrne stredisko. Navrhol časť týchto prostriedkov použiť inde, pretože MsKS sa presťahovalo do priestorov bývalého ZK ROH, služby si bude určite outsoursovať, teda prenajímať a kino nefunguje. Peniaze sa môžu použiť pre materské školy.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-     Peniaze pre MsKS by nechal, pretože MsKS funguje ďalej. Nejedná sa o náklady na kino, ale ide o knižnice.

-     Školy a škôlky majú možnosť čerpať financie z eurofondov.

-     Objavujú sa problémy v prevádzke budovy bývalého ZK ROH, kam sa MsKS presťahovalo. Budú potrebné ďalšie investície, napríklad na kotol na kúrenie.

-     Navrhol ponechať v nezmenenej výške.

Anna Pajtinková, konateľ MsKS, s.r.o.

-     Na prevádzku kina v posledných rokoch nebol vyčlenený samostatný pracovník. Prevádzku kina zabezpečoval zamestnanec popri inej pracovnej náplni.

Ing. Branislav Horník

-     Rovnaký rozpočet 190 tis. € bol aj v tomto roku a pritom v r. 2011 bude MsKS fungovať v menšom rozsahu.

-     Ak treba kúpiť nový kotol na kúrenie, treba ho naplánovať, aby sme vedeli, na čo idú peniaze.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-     Kultúra nie je nikdy zadarmo, vždy budeme musieť doplácať.

-     Nemáme vôbec doriešenú knižnicu, ktorá pracuje tiež v rámci MsKS. Momentálne sme radi, že do budovy, kde je knižnica, neprší. Ale mala by vyzerať úplne inak.

Mgr. Peter Bulík

-     Navrhol ponechať rozpočet pre MsKS v plánovanej výške, pretože doteraz bol rozpočet poddimenzovaný, zamestnanci mali nízke platy.

 

 

Blanka Kodajová, zamestnanec MsKS

-     Upozornila poslancov, že činnosť MsKS sa neskresáva. Kino si na prevádzku zarobilo samo.

-     MsKS robí pre občanov, umožňuje občanom – amatérom tvorivo, aktívne tráviť svoj voľný čas.

-     Organizujú výchovné koncerty.

-     Priestory, do ktorých sa presťahovali - v bývalom ZK ROH umožňujú činnosť rozšíriť.

PaedDr. Štefan Kobza, prednosta MsÚ

-     Čerpanie rozpočtu MsKS sa prehodnocuje po pol roku a teda je možnosť urobiť zásah a úpravu rozpočtu v prípade nesprávneho nastavenia čerpania.

Ing. Branislav Horník

-     V prípade, že treba peniaze na kotol, nech je to tam napísané.

-     Nemá záujem skresávať činnosť MsKS.

Ing. Mária Miková, zástupca prednostu MsÚ, vedúca finančného odboru

-     Rozpočet je síce postavený na 3 roky, ale schvaľuje sa na 1 rok. Bolo ťažké určiť jednotlivé položky. V priebehu roka sa môžu robiť presuny a úpravy.

-     Nepoznáme ani výšku prenájmu v budove na Farskej ulici.

-     Upozornila na chybu v návrhu na uznesenie, kde v bode 2 písm. c) je nesprávne uvedená výška nájomného o 3 €. Správne má byť 86 304,19 €.

Ing. Branislav Horník

-     Konateľka MsKS by mala poznať jednotlivé potreby a mala by vypracovať ekonomický a organizačný zámer využitia prostriedkov určených v rozpočte na r. 2011 s prihliadnutím na presťahovanie do nových priestorov a predložiť na 1. pracovné zasadnutie nového MsZ v r. 2011.

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“:

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/2  schválilo

a)   Rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2011 s nasledovnou zmenou:

      - z podprogramu 2.6 Medzinárodná spolupráca – Primorsko, ukazovateľa 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby – výmenné styky s Primorskom sa suma 10 755 € presúva do podprogramu 8.1. Správa a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, ukazovateľa 04.5.1 Cestná doprava, na položku 635 006 Údržba chodníkov, komunikácií a parkovísk.

      Príjmová i výdavková časť rozpočtu bude upravená v zmysle schválených a platných VZN mesta pre r. 2011.

b)   Použitie rezervného fondu v roku 2011 vo výške 258 681 € na:

1.   spolufinancovanie projektov z fondov ES pre ZŠ Komenského, ZŠ Duklianska, ZUŠ a CMZ vo výške 225 862 € (5 %),

2.   financovanie investičných akcií v meste v zmysle rozpisu v návrhu rozpočtu mesta na rok 2011 vo výške 32 819 €.

c)   Zoznam investičných akcií tepelného hospodárstva mesta Bánovce nad Bebravou v roku 2011 vo výške nájomného za prenájom tepelného hospodárstva BYTTHERM s.r.o., t.j. 86 304,19 €.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/4 vzalo na vedomie rozpočet mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2012 a 2013.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/22  schválilo cenu nájmu za prenájom tepelného hospodárstva pre BYTTHERM, s.r.o., Hollého 148/46, Bánovce nad Bebravou v sume 86 304,19 € (2 600 tis. Sk) na rok 2011, ktorá je nutná pre potreby kalkulácie na ÚRSO.

 

Pretože okrem poslanca Ševčíka, ktorý sa zdržal hlasovania ostatní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/3 schválilo rozpočet MsKS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou na rok 2011 s úlohou vypracovať ekonomický a organizačný zámer využitia prostriedkov určených v rozpočte na r. 2011 s prihliadnutím na presťahovanie do nových priestorov a predložiť na 1. pracovné zasadnutie nového MsZ v r. 2011.

 

 

 

7)      Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2011

 

Ing. Ing. Miroslav Kubica, hlavný kontrolór mesta

-          Upozornil, že jeho stanovisko by malo byť v budúcnosti súčasťou rozpočtu mesta a zastupiteľstvo sa vyjadruje k materiálu len v časti „berie na vedomie“.

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/5 vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2011. 

 

 

 

8)      Návrh doplnku všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach na rok 2011

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/4 schválilo doplnok č. 5 k VZN č. 69 o miestnych daniach na rok 2011.

 

 

 

9)      Informatívna správa o aktivitách v oblasti športu

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/6 vzalo na vedomie informatívnu správu o aktivitách v oblasti športu.

 

 

 

10)        Informatívna správa o stave životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo a tvorbu ceny za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2011

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Zároveň s touto informatívnou správou predkladáme návrh doplnku č. 6 k VZN č. 68 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

-            V súvislosti s problematikou likvidácie odpadu mestská rada odporučila dať výpoveď TEDOSu. 

Ing. Mária Peťovská

-            Už teraz je jasné, že zvýšenie ceny za likvidáciu TKO o 6,3 % nebude stačiť na vyriešenie problémov s odvozom TKO.

-            Navrhla, aby bola vypracovaná koncepcia na riešenie separovaného odpadu a celkové riešenie odpadu v tomto meste s konkrétnymi úlohami, konkrétnymi termínmi, prepočítanými nákladmi a bola predložená novému zastupiteľstvu.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Koncepciu máme vypracovanú. Základným problémom sú financie.

-            Teraz máme rozpracovaný projekt na separáciu komunálneho odpadu.

-            Nové zastupiteľstvo bude musieť hľadať cestu na zníženie poplatku za vývoz odpadu. Dobrou cestou je monitoring vyvážaného odpadu. 

-            Zámerom mesta je vytvoriť vlastnú skládku odpadu.

-            Na separácii je možné zarábať.

JUDr. Ivan Šagát

-            Podporil návrh Ing. Peťovskej.

-            Navrhol rozpracovať existujúcu koncepciu.

Ing. Mária Peťovská

-            Koncepciu by bolo treba urobiť tak, aby sme nútili občana separovať.

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/7 vzalo na vedomie informatívnu správu o stave životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo a tvorbu ceny za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2011 s tým, že mestský úrad vypracuje a predloží na 1. pracovné zasadnutie nového MsZ v r. 2011 Koncepciu separovaného zberu a likvidácie TKO.

 

Pretože okrem poslanca Jánošíka, ktorý sa zdržal hlasovania, ostatní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/5 schválilo doplnok č. 6 k VZN č. 68 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Pretože okrem poslancov Dubného a Ševčíka, ktorí sa zdržali hlasovania, ostatní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/6 schválilo výpoveď z mandátnej zmluvy spoločnosti TEDOS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou s platnosťou výpovednej lehoty od 1. 1. 2011.

 

 

 

11)        Informatívna správa o stave vyhotovených kúpnych, nájomných, zámenných zmlúv, zriadení  vecného bremena a súdnych sporoch

 

Ing. Rudolf Jánošík

-     Pri minuloročnom prerokovávaní tejto informatívnej správy žiadal o zrušenie nájomnej zmluvy uvedenej na str. 3 – 3. odrážka odspodu, pretože sa jedná o veľa vlastníkov s malými podielmi a teda aj malými sumami na vyplácanie. Náklady okolo administrácie tejto zmluvy sú určite vyššie, ako dostanú nájomníci.

JUDr. Helena Zárubová, vedúca právneho odboru

-          Doteraz sme takúto zmluvu nemohli zrušiť, pretože nebol dokončený ROEP. Teraz chceme vyplácať nájomné za 3 roky naraz.

 

            Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/8 vzalo na vedomie informatívnu správu o stave vyhotovených kúpnych, nájomných, zámenných zmlúv, zriadení vecného bremena a súdnych sporoch.

 

 

 

12)        Informatívna správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“ mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/9 vzalo na vedomie informatívnu správu o činnosti komisií MsZ za rok 2010.

 

 

 

13)        Informatívna správa o činnosti výborov mestských častí za rok 2010

 

Ing. Rudolf Jánošík

-        Navrhol, aby boli občianske výbory (OV)  zriadené vo všetkých častiach mesta.

-        Nemyslí, že predseda OV v meste by mal tú istú pozíciu ako predseda OV v prímestskej časti, teda aj jeho ohodnotenie by bolo iné.

JUDr. Ivan Šagát

-     Tento návrh tu už bol. Zriadenie výborov by bolo prínosom v prepojení mesta a občana, poslancov a občanov.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Podľa zákona sa občiansky výbor vytvára, keď má mestská časť vlastný kataster.

-            V Partizánskom si vyskúšali fungovanie občianskych výborov vo všetkých častiach mesta a nemajú s tým dobré skúsenosti.

-            Poukázal na fakt, že naši poslanci sa nezúčastňujú na akciách, ktoré organizujú občianske výbory v mestských častiach, aby aspoň videli, akou prácou sa OV zaoberajú. Poslanci z mesta nemajú ani predstavu, čo to obnáša. Predsedovia terajších OV zastávajú v príslušnej mestskej časti pozíciu starostu. Ľudia sa na nich obracajú s rôznymi problémami.

-            V prípade zriadenia OV v ostatných častiach mesta sa musia určiť „pravidlá hry“. Nebol by problém so stretávaním sa, pretože všade sa nachádza buď škola, prípadne materská škola, ale upozornil, že podľa zákona, a tiež nášho štatútu predsedom OV nemusí byť poslanec. Predseda sa volí z radov členov OV. Aj keď podľa jeho názoru predsedom by mal byť poslanec, ale bolo by to v rozpore so zákonom.

JUDr. Ivan Šagát

-            Nechceme robiť OV preto, aby kosili trávu okolo činžiakov. OV majú priblížiť samosprávu k občanom. Ako sa má poslanec stretnúť s občanmi, keď tam nie je OV. Ako má prednášať svoje problémy občan?

-            Poslanec má vyšší mandát, ako občan, predseda OV.

PaedDr. Štefan Kobza, prednosta MsÚ

-            Prečítal znenie zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zaoberajúce sa zriadením občianskych výborov, ich konštituovaním, voľbou predsedu.

-            Občianske výbory spravidla kopírujú kataster.

Ing. Stanislav Vavro

-            V niektorých mestách majú občianske výbory, inde volebné výbory.

-            V našom meste chýba koncepcia na zvolanie zhromaždenia, zvolenie predsedu.

Juraj Pastorek

-            Kedysi sme už mali výbory vo všetkých častiach mesta a nefungovali. Nemôžeme porovnávať OV v pričlenených častiach a OV v meste.

Ing. Ján Turčan, bývalý splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu

-          Prednosta jasne informoval, čo hovorí zákon o zriaďovaní OV.

-          Z minulosti vieme, že v priamo v meste, kde sú zriadené občianske výbory, je iniciatíva veľmi nízka. V tom má primátor pravdu.

-          Aby sme mohli občana zainteresovať, musíme mu umožniť, aby sa mohol vyjadriť k veciam, ktoré ho zaujímajú, aby sa mohli zapojiť do rozhodovania.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Keď zriadime OV v meste, musí to byť v súlade so zákonom.

-            V správach o činnosti OV chýba počet zasadnutí a účasť poslancov na nich a na akciách organizovaných OV. Možno by sme boli prekvapení.

-            Navrhol prijať uznesenie o odporučení novému zastupiteľstvu, aby sa zaoberalo možnosťou zriadenia občianskych výborov aj v iných častiach mesta, nielen v pričlenených častiach.

 

Pretože všetci prítomní poslanci hlasovali „za“ mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/10 vzalo na vedomie informatívnu správu o činnosti výborov mestských častí za rok 2010.

 

Pretože okrem poslankyne Hluchej, ktorá sa zdržala hlasovania, ostatní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod D/1 odporučilo novému Mestskému zastupiteľstvu Bánovce nad Bebravou zaoberať sa s možnosťou zriadenia občianskych výborov aj v iných častiach mesta.

 

 

 

14)        Organizačné záležitosti – rôzne

 

a)      Zmena programového rozpočtu mesta na rok 2010  

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          V zmene rozpočtu je zapracovaný úver na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 na investičnej akcii „Rekonštrukcia a prestrešenie zimného štadióna“, ku ktorému dal súhlasné stanovisko aj hlavný kontrolór. K návrhu na uznesenie je priložený sumár príjmov a výdavkov na stavbu zimného štadióna a nutných prác k jeho sprevádzkovaniu. Na základe odporučenia komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a energetiky a po prerokovaní v mestskej rade sa dopĺňa do zmeny rozpočtu dofinancovanie stavby 14 b.j. s nižším štandardom v sume 38 173 € z Fondu rozvoja bývania.

Ing. Branislav Horník

-          V predloženej zmene rozpočtu a v predložených návrhoch na uznesenie je obsiahnutých viacero problémov. Navrhol, aby sa preberali a vysvetľovali jednotlivo.

Ing. Mária Miková, zástupca prednostu MsÚ, vedúca finančného odboru

-          Zmenu programového rozpočtu sme rozšírili o dofinancovanie 14 bytových jednotiek na Ul. J. Matušku.

-          V zmene rozpočtu je zahrnuté aj prijatie úveru na vysporiadanie záväzkov z r. 2010 na rekonštrukcii zimného štadióna. Vhodné by bolo, keby sa poslanci najskôr vyjadrili k tomuto úveru.

 

Hlasovanie k prijatiu termínovaného úveru:

Za:            14   (Dubný, Kalačová, Machová, Hluchá, Peťovská, Igaz, Podlucký, Hajšová, Hvizdáková, Šagát, Urbančoková, Ondrejková, Pastorek, Ševčík)

Proti:          4   (Jánošík, Libič, Škvarenina, Horník)

Zdržal sa:   2   (Bulík, Vavro)

 

 

            Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/8 schválilo

a)   Prijatie terminovaného úveru vo výške 143 000 € poskytnutého z Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 0101 11 Žilina, IČO: 31575951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve s účelovým určením na vysporiadanie záväzkov z roku 2010 na investičnej akcii „Rekonštrukcia a prestrešenie zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou“.

b)   Vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.

 

            Pretože okrem poslanca Jánošíka, ktorý sa zdržal hlasovania, ostatní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/7 schválilo zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 7/2010 s doplnením dofinancovania 14 b.j. s nižším štandardom na Ul. J. Matušku v sume 38 173 € z Fondu rozvoja bývania.

 

             Pretože okrem poslancov Vavra a Bulíka, ktorí sa zdržali hlasovania, ostatní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod A/11 vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra mesta k úveru na čiastkové dofinancovanie zimného štadióna.

 

 

      b)    Doplnok č. 1 k štatútu Mládežníckeho parlamentu

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          V predloženom návrhu je zakotvená snaha o vyrovnanie obdobia zvolených zástupcov v mládežníckom parlamente s volebným obdobím poslancov.

Mgr. Roman Šišmiš, právnik mesta

-     Upozornil, že doplnok č. 1 k Štatútu Mládežníckeho parlamentu už existuje, takže predložený doplnok má číslo 2.

 

            Pretože všetci poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/9 schválilo doplnok č. 2 k štatútu Mládežníckeho parlamentu mesta Bánovce nad Bebravou.

 

 

c)   Vyplatenie odmeny primátorovi, zástupcovi primátora, hlavnému kontrolórovi a poslancom

 

 

JUDr. Ivan Šagát

-     Navrhol, aby sa poslanci k problematike vyplatenia odmien vyjadrili v tajnom hlasovaní.

Ing. Rudolf Jánošík

-          Navrhol, aby bolo uznesenie v bode 14 upravené na konkrétne mená viacnásobných poslancov, ktorí nekandidujú v nastávajúcom volebnom období a aby bola vyškrtnutá formulácia „- členom mestskej rady“. Jedná sa o poslancov MUDr. Zita Hluchá a Ing. Ján Škvarenina.

Ing. Branislav Horník

-     Potvrdil, že aj mestská rada navrhla odmenu viacnásobným poslancom.

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Dal hlasovať o návrhu poslanca Šagáta o tajnom spôsobe hlasovania.

Na hlasovaní bolo prítomných 19 poslancov, pretože poslanec Dubný zo zdravotných dôvodov opustil zastupiteľstvo. Výsledok hlasovania:

Za          14   (Bulík, Hajšová, Hluchá, Hvizdáková, Igaz, Kalačová, Machová, Ondrejková, Peťovská, Podlucký, Šagát, Ševčík, Urbančoková, Vavro)

Proti        4   (Horník, Jánošík, Libič, Pastorek)

Zdržal sa 1   (Škvarenina)

Návrh na tajné hlasovanie bol schválený.

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-        Dal hlasovať o návrhu poslanca Jánošíka na úpravu uznesenia č. 14.

Na hlasovaní bolo prítomných 19 poslancov, pretože poslanec Dubný zo zdravotných dôvodov opustil zastupiteľstvo. Pretože okrem poslancov Škvareninu a Hluchej, ktorí sa hlasovania zdržali, ostatní poslanci hlasovali za návrh, tento bol upravený v podobe navrhovanej poslancom Jánošíkom.

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-     Na tajné hlasovanie navrhol, aby návrhová komisia plnila aj funkciu volebnej komisie.

 

JUDr. Ivan Šagát, predseda návrhovej a volebnej komisie

-          Vyhlásil výsledok tajného hlasovania:

     Počet vydaných lístkov: 19

     Počet prijatých lístkov: 19

     Bod návrhu na uznesenie č. 10: Odmeny primátorovi.

           za                                12

           proti                              6

           zdržal sa                       1

     Bod návrhu na uznesenie č. 11: Odmeny zástupcovi primátora.

           za                                12

           proti                              7

           zdržal sa                       0

     Bod návrhu na uznesenie č. 12: Odmeny hlavnému kontrolórovi.

           za                                11

           proti                              7

           zdržal sa                       1

     Bod návrhu na uznesenie č. 13: Mimoriadna ročná odmena poslancom.

           za                                11

           proti                              7

           zdržal sa                       1

     Bod návrhu na uznesenie č. 14: Mimoriadna ročná odmena viacnásobným poslancom, ktorí nekandidujú na funkciu poslanca.

           za                                16

           proti                              1

           zdržal sa                       2

 

Z výsledkov tajného hlasovania vyplýva, že poslanci schválili návrhy na vyplatenie odmien. Hlasovacie lístky budú priložené k materiálom zo zastupiteľstva.

 

Mgr. Peter Bulík

-     Navrhol vyplatiť mimoriadnu odmenu 300 € dlhoročnej kronikárke mesta Mgr. Eve Mikušovej, ktorá písala kroniku mesta 19 rokov.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Odmena sa mu zdá vysoká, pretože za r. 2010 dostáva ešte odmenu za vedenie kroniky vo výške 400 €. Okrem toho, podľa jeho názoru sú v kronike chyby.

-          Poukázal na fakt, že kronikárka každoročne dostávala za svoju prácu na kronike odmenu.

-          Dal hlasovať o návrhu poslanca Bulíka na vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške 300 € kronikárke. Pretože za návrh hlasovali všetci poslanci, bol schválený.

 

Juraj Pastorek

-            Na mestskej rade odznel aj návrh odmeniť služobne najstaršieho poslanca, a to poslanca Jána Podluckého. Navrhol odmenu vo výške 100 €.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Dal hlasovať o návrhu poslanca Pastorka na vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške 100 € poslancovi Podluckému. Pretože za návrh hlasovali všetci poslanci okrem poslanca Podluckého, ktorý sa hlasovania zdržal, bol návrh schválený.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/10 schválilo vyplatenie odmeny primátorovi mesta Ing. Stanislavovi Šikovi za 1. polrok 2010 vo výške jedného mesačného platu v zmysle čl. 3 ods. 1 b) Poriadku odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/11 schválilo vyplatenie odmeny zástupcovi primátora mesta Ľubošovi Ševčíkovi za 1. polrok 2010 vo výške jedného mesačného platu v zmysle čl. 5 ods. 5 Poriadku odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/12 schválilo vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Miroslavovi Kubicovi za 1. polrok 2010 vo výške jedného mesačného platu v zmysle čl. 4 ods. 5 Poriadku odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/13 schválilo vyplatenie mimoriadnej ročnej odmeny poslancom za prácu vykonávanú vo volebnom období 2006-2010 vo výške odmeny za účasť na jednom rokovaní MsZ v zmysle čl. 6 ods. 1 b) Poriadku odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/14 schválilo vyplatenie mimoriadnej ročnej odmeny vo výške odmeny poslanca za účasť na jednom rokovaní MsZ viacnásobným poslancom MUDr. Zite Hluchej a Ing. Jánovi Škvareninovi, ktorí nekandidujú na funkciu poslanca v novom volebnom období v zmysle čl. 6 ods. 1 b) Poriadku odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/26 schválilo vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške 300 € bývalej kronikárke mesta Bánovce nad Bebravou Mgr. Eve Mikušovej za dlhoročné vedenie kroniky mesta.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/27 schválilo vyplatenie mimoriadnej odmeny vo výške 100 € poslancovi MsZ Jánovi Podluckému v zmysle čl. 6 ods. 1 b) Poriadku odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou.

 

 

d)   Aktualizácia uznesení z MsZ č. 25/2010  

 

PaedDr. Štefan Kobza, prednosta MsÚ

-     Ide o aktualizáciu uznesení o výmeru a hodnotu k odpredaju časti z parcely Ing. Stanislavovi Šikovi.

 

         Pretože okrem poslanca Dubného, ktorý zo zdravotných dôvodov odišiel, 19 prítomní poslanci hlasovali „za“:

            Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/15 schválilo aktualizáciu uznesenia č. 25/2010 bod B/13 zo dňa 24. 8. 2010 o text: Podľa geometrického plánu č. 36316709-60/01, parc. č. 86/4 – zastavané plochy o výmere 64 m2, k.ú. Malé Chlievany.

 

            Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/16 schválilo aktualizáciu uznesenia č. 25/2010 bod B/14 zo dňa 24. 8. 2010 o text: Kúpnu cenu určenú v zmysle vyhl. Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, v znaleckom posudku vo výške 550,- €, t.j. 8,59 €/ m2.

 

 

e)   Aktualizácia uznesení z MsZ č. 24/2010

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Aktualizácia uznesení o odpredaji pozemkov pod trafostanice spočíva v zmene názvu kupujúceho. Zároveň predkladám návrh na zrušenie uznesenia na odpredaj trafostanice, o ktorú nemajú záujem.

 

Pretože okrem neprítomného poslanca Dubného 19 prítomní poslanci hlasovali „za“:

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/17 schválilo aktualizáciu uznesenia č. 24/2010, bod B/14 zo dňa 29.6.2010 o text: presný názov kupujúceho: ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518 a odpredaj pozemku novovytvorenej parc. č. 1455/2 o výmere 55 m2 z parcely č. 1455.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/18 schválilo aktualizáciu uznesenia č. 24/2010, bod B/15 zo dňa 29.6.2010 o text: presný názov kupujúceho: ZSE Distribúcia a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518.

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod C/1 zrušilo uznesenie MsZ č. 24/2006, bod B/13 zo dňa 28.2.2006, ktorým MsZ schválilo odpredaj TS 41 v k.ú. Biskupice (stožiarová bez pozemku a prípojok) Západoslovenskej energetike, a.s. Čulenova 6, Bratislava za cenu stanovenú znalcom.

 

 

 

 

 

 

 f)   Aktualizácia uznesenia z MsZ č. 9/2004   

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Jedná sa o aktualizáciu uznesenia k odpredaju pozemku pod garážou Jánovi Múdremu s manželkou. Aktualizácia spočíva v oznámení parcelného čísla a mena kupujúceho, nakoľko mesto má uznesenie na odpredaj všetkých pozemkov pod garáže.

 

Pretože okrem neprítomného poslanca Dubného 19 prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/19 schválilo aktualizáciu uznesenia č. 9/2004, bod B/22 zo dňa 27.4.2004 o text: predaj ½-iny pozemku parc. č. 1907 - zastavaná plocha vo výmere 25 m2, k.ú. Bánovce nad Bebravou Jánovi Múdremu a manž. Gabriele, rod. Gričová, bytom Bánovce nad Bebravou, Ul. A. Hlinku 1119/9. Kúpnu cenu menovaní zaplatili vtedajšiemu MsNV vo výške 94,- Kčs dňa 14.6.1984. Jedná sa o poschodovú garáž.

 

 

       g)   MTA Slovakia - zriadenie vecného bremena

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Spoločnosť MTA chce riešiť podmáčanie a zatápanie pozemkov vybudovaním drenážneho systému, ktorý by zachytával prívalové vody aj cez pozemok vo vlastníctve mesta. Je potrebné schváliť vecné bremeno, ako je navrhnuté.

 

Pretože okrem neprítomného poslanca Dubného 19 prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/20 schválilo zriadenie vecného bremena medzi MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, Bánovce nad Bebravou, IČO: 36340251 (oprávnený z vecného bremena) a mestom Bánovce nad Bebravou (povinným z vecného bremena) spočívajúce v práve uložiť a viesť inžiniersku sieť - potrubie dažďovej kanalizácie cez pozemok parc. registra „E“, parc. č. 1051/3 – ostatné plochy o výmere 447 m2, k.ú. Horné Ozorovce a v práve opráv tejto inžinierskej siete – potrubia dažďovej kanalizácie bezodplatne. Geometrický plán a správny poplatok spojený s návrhom na vklad bude znášať spoločnosť MTA SLOVAKIA, s.r.o.

 

 

       h)  Opera Bánovce -  zriadenie vecného bremena

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Spoločnosť Opera je investorom projektu: Villa Ben Pažiť a potrebuje vybudovať pozemnú komunikáciu. Uvedená komunikácia bude viesť aj cez mestské pozemky. Preto je potrebné zriadiť vecné bremeno, ako je navrhnuté.

 

Ing. Rudolf Jánošík

-            Navrhol stiahnuť tento bol z rokovania a nechať rozhodnutie na nové zastupiteľstvo. V zime aj tak nemôžu nič robiť.

-            V správe z MsR sa hovorí o spoločnosti Opera, a.s. a v materiáloch je Opera Bánovce, s.r.o. Podľa údajov, ktoré si našiel o firme Opera na internete je firma zriadená v auguste tohto roku. Jedným zo spoločníkov je firma z Cyperskej republiky. Podľa jeho názoru ide o pochybnú firmu.

-            Aby sme nedopadli ako so Sollusom. Napriek veľkej reklame, stále nie je nič postavené.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Tu nejde len o spoločnosť Opera. Ľudia, ktorí si kúpili pozemky na Pažiti naňho tlačia.

-            Neschválením zabrzdíme postup v tejto lokalite. Treba tu nejaké pozemky vykúpiť, niektoré zameniť.

JUDr. Helena Zárubová, vedúca právneho odboru

-            Vysvetlila, aká situácia nastala v lokalite Pažiť – majetkovoprávne vysporiadavanie pozemku pod účelovú komunikáciu na Pažiť. Na vybudovaní tejto komunikácie sa budú podieľať niekoľkí investori. Postup bol schválený v štyroch fázach. Jedným z investorov je Opera Bánovce. Oni nič iné nechcú, len aby mesto strpelo na svojich pozemkoch vybudovanie účelovej komunikácie a prípadne vstup mechanizmov.

Mgr. Peter Bulík

-            Vedia tí, ktorí majú pozemky v lokalite Pažiť, na akých pôdach idú stavať? Aby sme tu o pár rokov nemali problémy so zosuvom pôdy pod stavbami.

-            Mesto ako účastník stavebného konania – stavebný úrad – je povinný ich upozorniť s akým typom pozemkov majú do činenia.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Pozemky stavebníkov sú súkromné. Na Pažiti je pôda ílovitá, „šmykľavá“. Je potrebné pred začiatkom výstavby urobiť oporný múr proti zosuvom pôdy.

Ľuboš Ševčík, zástupca primátora mesta

-            V dnešnom návrhu ide o cestu na Pažiť. Keď o nej nerozhodneme, zastavíme práce na 4 mesiace a aj ďalšie aktivity. Ľudia majú pozemky a my im chceme umožniť prístup k týmto pozemkom.

Ing. Jozef Kšiňan, vedúci odboru regionálneho rozvoja

-            Uznesením mestského zastupiteľstva č. 6/2007 bod B/10 sme spoločnosť Sollus Estates zaviazali vybudovať miestnu účelovú komunikáciu v tejto lokalite a sprístupniť ju verejnosti. Spoločnosť Opera je nástupníckou organizáciou po Sollus Estates.

Ing. Mária Hajšová

-            Keď vieme o problémoch s podložím, mali by sme ich informovať, aby poznali riziká.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Tieto zistenia by už vlastníci mali mať.

-            Má mesto dať urobiť geologický prieskum na súkromných pozemkoch?

JUDr. Ivan Šagát

-            Návrh na uznesenie hovorí o niečom inom – o strojoch na našich pozemkoch pri výstavbe cesty.

Ľubomír Želiezka, poslanec NR SR

-            Vlastníci pozemkov sú oboznámení so stavom pozemkov. Sú už netrpezliví a čakajú, kedy sa tam začne niečo robiť.

-            Buďme radi, že prišiel investor, ktorý chce na Pažiti niečo podniknúť.

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Dal hlasovať o návrhu poslanca Jánošíka na stiahnutie bodu o zriadení vecného bremena z rokovania. Pretože za návrh hlasovali len 5 poslanci: Horník, Hvizdáková, Jánošík, Libič, Škvarenina, návrh neprešiel.

-            Dal hlasovať o návrhu na uznesenie ako bol pôvodne predložený.

Na hlasovaní bolo prítomných 19 poslancov, pretože poslanec Dubný zo zdravotných dôvodov opustil zastupiteľstvo. Výsledok hlasovania:

Za          14   (Bulík, Hajšová, Hluchá, Igaz, Kalačová, Machová, Ondrejková, Pastorek, Peťovská, Podlucký, Šagát, Ševčík, Urbančoková, Vavro)

Proti        5   (Horník, Hvizdáková, Jánošík, Libič, Škvarenina)

Zdržal sa 0  

 

 

Mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/21 schválilo zriadenie vecného bremena medzi spoločnosťou Opera Bánovce, s.r.o., Trenčianska 56/A, Bratislava, IČO: 45706395 (oprávnený z vecného bremena) a mestom Bánovce nad Bebravou (povinným z vecného bremena) spočívajúcom v práve:

a)   strpieť na pozemkoch stavbu pozemnej komunikácie,

b)   strpieť vstup na dotknuté pozemky za účelom výkonu rekonštrukcie, opravy, údržby a prevádzky stavby,

bezplatne, na pozemkoch:

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1070/200 s výmerou 5205 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1067 s výmerou 3601 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1016/200 s výmerou 410 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1011/200 s výmerou 7  m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 2428/100 s výmerou 3089  m2, druh pozemku: ostatné plochy,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1011/100 s výmerou 11 m2, druh pozemku: záhrady,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1005/100 s výmerou 2079 m2, druh pozemku: orná pôda,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 2431 s výmerou 565 m2, druh pozemku: ostatné plochy,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 2432/100 s výmerou 21 m2, druh pozemku: ostatné plochy,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 2507/100 s výmerou 1064 m2, druh pozemku: vodné plochy,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1512/200 s výmerou 4131 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 2506/100 s výmerou 38 m2, druh pozemku: vodné plochy,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1511 s výmerou 985 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1509/200 s výmerou 123 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1497/200 s výmerou 1544 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 1071 s výmerou 1821 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 884/1 s výmerou 5288/1 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou, obec: Bánovce nad Bebravou, okres: Bánovce nad Bebravou, zapísaných na liste vlastníctva č. 3679 vedenom Správou katastra Bánovce nad Bebravou,

-    parcela reg. „C“ č. parcely 1379/6 s výmerou 398 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „C“ č. parcely 20793/1 s výmerou 279 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou, obec: Bánovce nad Bebravou, okres: Bánovce nad Bebravou, zapísaných na liste vlastníctva č. 2276 vedenom Správou katastra Bánovce nad Bebravou,

-    parcela reg. „C“ č. parcely 1638/1 s výmerou 21377 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,

-    parcela reg. „E“ č. parcely 906 s výmerou 1756 m2, druh pozemku: ostatné plochy,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou, obec: Bánovce nad Bebravou, okres: Bánovce nad Bebravou, zapísaných na liste vlastníctva č. 1301 vedenom Správou katastra Bánovce nad Bebravou,

-    parcela reg. „C“ č. parcely 1381/2 s výmerou 282 m2, druh pozemku: ostatné plochy,

-    parcela reg. „C“ č. parcely 1379/7 s výmerou 199 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

-    parcela reg. „C“ č. parcely 20793/2 s výmerou 28 m2, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bánovce nad Bebravou, obec: Bánovce nad Bebravou, okres: Bánovce nad Bebravou, zapísaných na liste vlastníctva č. 2471 vedenom Správou katastra Bánovce nad Bebravou.

Geometrický plán, správny poplatok spojený s návrhom na vklad znáša Opera Bánovce, s.r.o., Bratislava.

 

 

       i)  Doplnok č. 2 k VZN č. 73 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ZUŠ,                   MŠ a školské zariadenia

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Potreba prijať doplnok nastala v súvislosti s novým návrhom rozpočtu na rok 2011.

 

Pretože okrem neprítomného poslanca Dubného 19 prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/23 schválilo doplnok č. 2 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 73 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2011.

 

 

j) Výstavba obecných nájomných bytov na Ul. M.R.Štefánika

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Uznesenie je nevyhnutná súčasť žiadosti na Min. hospodárstva na získanie finančných prostriedkov formou dotácie a úveru na výstavbu nájomných bytov.

 

Pretože okrem neprítomného poslanca Dubného 19 prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/24 schválilo

a)   Výstavbu obecných nájomných bytov – 60 b.j. zo zdrojov ŠFRB a MHaRR SR v pomere 70 % úver zo ŠFRB a 30 % dotácia z MH a RR SR na Ul. M.R. Štefánika.

b)   Výstavbu inžinierskych sietí k bytovým jednotkám z dotácií MH a RR SR a vlastných zdrojov mesta Bánovce nad Bebravou v pomere 50 % MH a RR SR a 50 % mesto Bánovce nad Bebravou.

c)      Výber dodávateľa projektovej dokumentácie, dodávateľa stavby 60 b.j. a inžinierskych sietí formou verejnej súťaže.

d)   Preplatenie projektovej dokumentácie k uvedenej stavbe z prostriedkov ŠFRB splácaných 30 rokov formou splácania nájomného.

e)   Vypracovanie VZN mesta k užívaniu 60 b.j. na Ul. M.R.Štefánika.

 

 

k)  Aktualizácia uznesenia č. 17/1997, bod B/9

 

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Aktualizujeme uznesenie k odpredaju pozemkov pod obytnými domami na Ul. Družstevná 616 na konkrétne mená kupujúcich.

 

Pretože okrem neprítomného poslanca Dubného 19 prítomní poslanci hlasovali „za“, mestské zastupiteľstvo ako uznesenie č. 26/2010, bod B/25 schválilo aktualizáciu uznesenia MsZ č. 17/1997, bod B/9 zo dňa 24.6.1997 o text:

Odpredaj nehnuteľnosti, pozemku pod bytovým domom súpisné číslo 616 na Ulici Družstevná, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 1301 pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou ako parcela číslo 410, vo výmere 580 m2 zastavaná plocha vlastníkom bytov bytového domu súpisné číslo 616, zapísaného na liste vlastníctva číslo 2746 pre katastrálne územie Bánovce nad Bebravou v spoluvlastníckych podieloch v zmysle § 5, ods. 1, písm. b), zákona číslo 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktoré vlastnia na spoločných častiach a zariadeniach za cenu spolu vo výške 2 194,49 € v členení nasledovne:

 

Spoluvlastnícky podiel na SČZ:

Kúpna cena za príslušný podiel na pozemku:

 

 pozn. : tabuľka vymazaná z dôvodu ochrany os. údajov

 

 

11)    Interpelácie poslancov

 

Naďa Ondrejková

-            Požiadala o opravu parkoviska na Sládkovičovej ulici medzi bytovými domami č. 182, 183.

-            Navrhla vybudovanie nového parkoviska, ktoré by vzniklo  polovice asfaltového ihriska za bytovými domami č. 182, 183, 184 na Sládkovičovej ul.

-            Požiadala o vykonanie kosenia trávnatých plôch na sídlisku Stred ešte pred zimou.

-            Upozornila na priehlbinu na ceste (Sládkovičova ul.) pred bytovým domom č. 1199 smerom v jazdnom pruhu zo sídliska Dubnička k mestu.

 

Juraj Pastorek

-            Už interpeloval potrebu rozšírenia cesty smerom ku štadiónu v Horných Ozorovciach. Má aj súhlas vlastníkov.

-            Vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie požiadal o orezávku 3 líp na cintoríne v Horných Ozorovciach.

-            Pozval všetkých prítomných na slávnosť vysvätenia Domu smútku a kríža na cintoríne v Horných Ozorovciach, ktorá sa uskutoční 1. novembra 2010 (pondelok) o 15.00 hod.

 

Ing. Branislav Horník

-            Poslanec Jánošík už raz interpeloval zlý stav lavičky cez Radišu. Oprava lavičky je už nevyhnutná, pretože sú tu už diery. Mohlo by sa stať nešťastie, pretože tade chodia starší ľudia do kostola.

Ing. Štefan Cidorík, vedúci oddelenia dopravy, obchodu a služieb

-            Podvaly na lávke bude problém spraviť. Je to aj otázka financií. Dosky nestačí vymeniť, pretože ľudia by sa na nich mohli potkýnať. Najvhodnejšie by bolo dať tam platne.

-            Požiadavky kladené na odbor starostlivosti o občanov si takmer všetky vyžadujú financie.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Všetko má svoj postup – požiadavka prejde cez príslušnú komisiu a keď treba, urobí sa aj úprava rozpočtu.

 

Mgr. Peter Bulík

-            Kto bude zodpovedný, keď domy, ktoré si ľudia postavia na Pažiti začnú praskať. Zažalujú mesto, že boli uvedení do omylu? Všetci vieme, že sú tam glejovité pôdy a navážky.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Sú to súkromné pozemky, súkromní stavitelia.

-            Organizácia, ktorá kúpila pozemky na Pažiti, je so situáciou oboznámená a vie, že musí urobiť oporný múr.

Ing. Jozef Kšiňan, vedúci odboru regionálneho rozvoja

-            Na Pažiti sú rôzne geologické podložia. V takomto prípade sa do stavebného povolenia dáva podmienka o povinnosti predložiť vyjadrenia statika.

 

 

Rudolf Jánošík

-          Jedna budova v materskej škole na Ul. 9. mája vlhne. Bude potrebný stavebný zásah.

-          Informoval o tom, že dostal e-mail od obyvateľa z Družstevnej ulice p. Králika, ktorý ho upozornil na múr medzi novostavbou polyfunkčnej budovy na Moyzesovej ulici a bytovým domom na Družstevnej ulici. Tento múr ubral priestor obyvateľom z Družstevnej ulice. Evokuje to zásahy proti Rómom na východe republiky. Navrhol iné riešenie: múr znížiť, použiť iný materiál, osadenie živého plota. Realizácii mala predchádzať štúdia. Požiadal, aby polyfunkčný objekt nebol skolaudovaný.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-            Múr nie je stiesňujúci, je pekný. Majiteľ budovy si oddelil 7 parkovacích miest pre firmu. Zaviazali sa vybudovať na vlastné náklady 18 alebo 19 verejných parkovacích miest.

 

 

 

12)    Diskusia

 

Ing. Stanislav Vavro

-            Poďakoval za uverejnenie vyjadrení poslancov v súvislosti s koncom volebného obdobia v Bánovských novinách.

-            V budúcnosti požiadal o prvok profesionality v médiách, aby poslanec nemusel žiadať o zverejnenie svojho názoru. Inde to funguje, napr. v Petržalke zvolili mediálnu radu ako strategický orgán redakčnej rady a výsledkom bolo demokratické médium.

Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta

-          Všetko je o peniazoch. U nás funkciu mediálnej rady zastáva redakčná rada.

-          Súhlasí s tým, že treba zvýšiť informovanosť. Dobrým krokom bolo spojenie Bánovských novín s EuroProfitom.

 

Ing. Ján Turčan, bývalý splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu

-          Poďakoval vedeniu mesta, pracovníkom mestského úradu, riaditeľom škôl a riadiacim pracovníkom inštitúcií na území mesta, že počas jeho výkonu funkcie splnomocnenca mu vychádzali v ústrety.

-          Poprial prítomným všetko dobré, veľa zdravia a kandidátom veľa úspechov v blížiacich sa komunálnych voľbách.

 

 

 

13)   Ukončenie

 

Predsedajúci Ing. Stanislav Šiko, primátor mesta poďakoval poslancom za spoluprácu. Zhodnotil úspechy mesta v tomto volebnom období: v investičnej výstavbe sa prestavalo za 3 792 tis. €, t.j. asi 120 mil. Sk a z toho tvorili cudzie zdroje až 100 mil. Sk. Bolo podaných 96 europrojektov, schválených 46. V sociálnej oblasti sme zaznamenali aktívnu prácu klubov dôchodcov. Poukázal aj na nedokončené projekty (zimný štadión), ale aj na dobré nasmerovanie rozvoja a revitalizácie školstva. Vyslovil presvedčenie, že inštitúcie, ktoré sa sem podarilo znova dostať – okresný súd, okresná prokuratúra, okresné riaditeľstvo polície – sa aj v ďalšom období podarí udržať. Aj celkovo sa zachová, čo sa urobilo dobré pre mesto.

On ako primátor a aj poslanci majú byť na čo hrdí.

 

 

 

 

 

Poďa­koval prítomným za účasť a vyhlásil rokovanie 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bá­novciach nad Bebravou ako posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období za ukončené. Poprial všetkým veľa zdravia a úspechov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Stanislav  Š i k o   v. r.                                        PaedDr. Štefan   K o b z a   v. r.

               primátor mesta                                                                  prednosta MsÚ

 

                                

 

 

Overovatelia:

 

                                                 Ing. Mária Peťovská

 

                                                 Mgr. Peter Bulík

 

 

 

 

 

Zapisovateľka:

Ing. Anežka Znášiková

Článok vložil: Administrator
Pridané: 18.1.2011 11:15Pridať diskusný príspevok


Diskusia k článku (2)

DObre že ste nadšený 19.1.2011 08:40
Citácia: Tomu sa hovorí aktuálna informovanosť. Uverejnenie po takmer 3 mesiacoch! Keď sa už zmenili aj orgány mesta... Naozaj ústretové k občanovi a vysoko perofesionálne!!! Jednak z pozície administrátora, ale aj z pozície spracovateľa zápisnice.

Tento web sa pokúsil nahradiť v tejto veci stránku mesta. Na nej dlho nebola zápisnica zverejnená, pán Bulík ju získal z MsÚ a hneď, ako ju mal k dispozícii sme ju zverejnili. Až potom ju radní zavesili aj na web mesta.

Autor: administrátor Reagovat

Tak toto kvitujem 18.1.2011 21:34
Tomu sa hovorí aktuálna informovanosť. Uverejnenie po takmer 3 mesiacoch! Keď sa už zmenili aj orgány mesta... Naozaj ústretové k občanovi a vysoko perofesionálne!!! Jednak z pozície administrátora, ale aj z pozície spracovateľa zápisnice.

Autor: Nadšený občan Reagovat

peterbulik blog