Najnovšie články

Za všetky rodiny... Skutočne?

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:48
populivox: čo si o tom myslím

Zhromažďovacie právo a demonštrácie v Rusku.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:41
populivox: čo píšu iní

Mäkká sila.

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:35
populivox: čo si o tom myslím

Jiří Weigl: Katastrofa

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 19:18
populivox: čo si o tom myslím

Petr Hampl: prednáška ktorá nesmela...

Peter Bulik, Mgr. | 3.8.2019 18:20
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Komuniké zo VII. Zastupiteľstva TSK

aktuality

Zastupiteľstvo TSK sa zišlo 15. decembra 2010 na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí.

V úvode poslanci zverili rekonštruované cesty II. a III. triedy v celkovej hodnote 4 591 576 Eur do správy organizácie Správa ciest TSK. Potom regionálny parlament rozhodol o prebytočnosti troch pozemkov vo vlastníctve TSK. Dva sú v správe škôl /SOŠ v Prievidzi a SOŠ v Púchove/, tretí je v správe Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici.

Poslanci schválili Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010, ktoré určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2011. Celkovo bude táto dotácia predstavovať sumu 459 531 Eur. VZN nadobúda účinnosť od 1. januára 2011.

Zastupiteľstvo TSK schválilo dodatky k zriaďovacím listinám troch škôl v prírode v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj dodatky k organizačným poriadkom troch zariadení sociálnych služieb v kraji. Do Územnej školskej rady regionálny parlament delegoval poslanca Petra Bulíka.

Poslanci schválili aj 5-percentné spolufinancovanie troch projektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR. Ide o strešný projekt Fondu mikroprojektov, o projekt Remeslo bez hraníc a tretí projekt Spoločne pre inovácie, ktorý by mal podporiť rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia.

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj informatívnu správu o štyroch horizontálnych prioritách Národného strategického a referenčného rámca, ktorými sú: rovnosť príležitostí, marginalizované rómske komunity , trvalo udržateľný rozvoj a informačná spoločnosť. Poslanci si vypočuli a vzali na vedomie aj informatívnu správu o implementácii schválených europrojektov na obdobie 2007 až 2013. Následne prijali aj výzvu vláde SR, v ktorej žiadajú, aby prehodnotila poradie dôležitosti pri budovaní rýchlostných komunikácií na území Slovenska, aby cestu R 2 čo najskôr zaradila medzi svoje priority a začala s jej výstavbou .

Zastupiteľstvo potom zmenilo svoje tohtoročné februárové uznesenie a zredukovalo počet stálych komisií pri Zastupiteľstve z dvanásť na osem. Spojením dvoch príbuzných komisií vznikli: Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Komisia pre financie, rozpočet a investície a Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva. Ďalším racionalizačným opatrením je, že členmi komisií môžu by len poslanci TSK, neposlancom tak členstvo v komisiách zaniklo. Externých odborníkov si komisie môžu prizývať na svoje rokovania operatívne - podľa potreby a prerokovávaných tém. Tieto zmeny sú zakotvené aj v nových Úlohách komisií Zastupiteľstva TSK.

V závere regionálny parlament schválil Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, ako aj plán rokovaní Zastupiteľstva TSK v prvom polroku roku 2011.

Článok vložil: Administrator
Pridané: 15.12.2010 19:14Pridať diskusný príspevok


Diskusia k článku (2)

To znamená, že 18.12.2010 20:59
Citácia: to znamená, že cesta zasa nebude ?

sa snažíme aby bola. Povedané diplomaticky: z nemenovaných zdrojov presiakli informácie, že táto vládna koalícia nepovažuje uvedenú cestu za jednu zo svojich priorít. Bude to otázka lobingu. Uvedenú výzvu vláde sme podporili všetci poslanci VÚC, aj poslanci terajších vládnych strán,či nezávislí, v tom sme zajedno,bude teda treba hľadať cesty ako presvedčiť tých, ktorí vo veci môžu rozhodnúť, aby rozhodli v prospech výstavby.

Autor: Peter Bulík Reagovat

Pán Bulík 17.12.2010 09:10
to znamená, že cesta zasa nebude ?

Autor: motorista Reagovat

peterbulik blog