Najnovšie články

Víte, do čeho nás tlačíte? Rusko rázně odpovědělo

Peter Bulik, Mgr. | 22.10.2018 11:52
populivox: politika

Otvorený list Štefana Harabina dekanovi PF

Peter Bulik, Mgr. | 22.10.2018 11:20
blog: Zaujalo ma

Nechte si svůj elektromobil, já jdu do diesela.

Peter Bulik, Mgr. | 22.10.2018 11:11
blog: Zaujalo ma

Názor na rakety kratšího doletu

Peter Bulik, Mgr. | 22.10.2018 11:07
populivox: čo píšu iní

Blaha: Otázniky v prípade Kuciak visia nad Kiskom,

Peter Bulik, Mgr. | 22.10.2018 10:55
populivox: čo píšu iní

Archív

Spriatelené weby

Alkohol v škole – ohlas na ohlas

školstvo

Moje rozhodnutie opätovne sa vyjadrovať v Učiteľských novinách k otázke alkoholu a návykových látok v škole je vedené nutnosťou reagovať na zverejnenú neznalosť zákona a pripomenúť základné pravidlo právneho štátu, že v praxi treba postupovať vždy na základe neskôr prijatého zákona i keď zákon, podľa ktorého sa postupovalo v minulosti, nebol zrušený. |

Školský inšpektor PaeDr. Ľuboš Tužinský PhD. v Učiteľských novinách (6.4.2010) v reakcii na môj článok o novej oznamovacej povinnosti učiteľov v súvislosti s požitím alkoholu a drog žiakom uviedol, že: „V prípade, že požitie alkoholu alebo inej návykovej látky sa u žiaka potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa §5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve...“. Tento názor po nadobudnutí účinnosti zák. č. 214/2009 Z.z., je neprijateľný. Postupovať treba podľa uvedeného prijatého zákona z roku 2009, v zmysle ktorého ak riaditeľ (ako aj pedagogický pracovník) zistí, že žiak požil alkohol alebo inú návykovú látku, nemôže postupovať podľa zákona č. 596/2003 Z.z., ale musí – keďže dnes má oznamovaciu povinnosť – oznámiť toto zistenie obci príslušnej podľa trvalého bydliska žiaka, ktorá prípad vybaví v rámci svojej rozhodovacej činnosti. Treba si totiž uvedomiť, že postup, ktorý inšpektor uvádza v článku bol akceptovateľný a uplatňovaný za situácie, kedy požitie alkoholu alebo návykovej látky žiakom bolo porušením iba školského poriadku. Dnes je situácia iná. Od roku 2009 je takéto požitie žiakom do 18 rokov porušením zákonného zákazu a jeho riešenie nie je v kompetencii riaditeľa, ale riešenie prešlo do kompetencie obce. Obec dokonca v prípade požitia alkoholu alebo návykovej látky maloletým žiakom má sankcionovať rodiča. Obdobne nemožno súhlasiť s informáciou školského inšpektora, že pripravované usmernenie pre školy v POP na školský rok 2010/2011 bude obsahovať usmernenie, aby „...v prípade dôvodného podozrenia, že žiak užil alkohol alebo nelegálnu drogu, zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktoval príslušný policajný orgán...“. Podľa platného práva, ak zodpovedný pedagogický zamestnanec má dôvodné podozrenie, že žiak požil alkohol alebo nelegálnu drogu, má použiť tester, ktorý potvrdí alebo vyvráti jeho podozrenie. Ak tester potvrdí podozrenie pedagogického zamestnanca, má dôkaz (podklad) na splnenie zákonnej oznamovacej povinnosti. Postup, aký by malo odporučiť usmernenie je pokynom na neplnenie oznamovacej povinnosti a samozrejme, že zároveň je neprijateľným presúvaním kompetencie na iný subjekt (právnu oznamovaciu povinnosť pedagóga presúvať usmernením ani nemožno). Je veľmi pravdepodobné, že spomenuté nesprávne usmernenie vychádza z nesprávnej premisy, že: „...ustanovenia citovaného zákona (rozumej zákon č. 214/2009 Z.z.) v žiadnom prípade nedávajú pedagogickým zamestnancom oprávnenie vykonávať u žiakov orientačné dychové skúšky alebo orientačné vyšetrenia...“. Realita však je iná. Nie je pravdou, že: „Povinnosť žiaka a oprávnenie pedagóga sú dve rôzne, nespojiteľné veci...“. Dôkladne to vyargumentoval v Učiteľských novinách (19.4.2010) bezpečnostný technik SOŠ Ing. Štefan Pohanka, ktorý na základe zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci brilantne vyargumentoval povinnosť pedagóga zisťovať, či žiak nie je pod vplyvom alkoholu, ako aj povinnosť učiteľa vykonať orientačnú dychovú skúšku. Naviac chcem zdôrazniť, že aj keby uvedený zákon č. 214/2009 Z. z. neexistoval, zo systémového pôsobenia 1) zákonnej povinnosti žiaka podrobiť sa testeru, 2) zákonnej oznamovacej povinnosti pedagóga – vyplýva nevyhnutný právny záver, že každej povinnosti stanovenej zákonom korešponduje oprávnenie „niekoho“ splnenie tejto povinnosti požadovať. V našom prípade teda povinnosti žiaka podrobiť sa testeru, korešponduje oprávnenie „niekoho“ požadovať splnenie tejto povinnosti. Zo systémového pôsobenia vyššie uvedených povinností vyplýva, že ten „niekto“ je subjekt, ktorý má právnu povinnosť na základe výsledku testera konať. Povinnosť konať má v zmysle zákona pedagogický pracovník, ktorému od roku 2009 vznikla oznamovacia povinnosť. Ak rezort školstva bude naďalej postupovať podľa názoru školskej inšpekcie, ktorý je nesúladný s platným právom, potom nastupuje záver, že učiteľov niekto tlačí do plnenia oznamovacej povinnosti bez možnosti podoprieť oznámenie dôkazom. Viacerí učitelia už uvítali právnu úpravu z roku 2009, ktorá im dáva autoritatívnejšie postavenie a ochranu pred agresívnymi útokmi aj rodičov, ktorí neraz učiteľa obviňovali z prekračovania kompetencie (čo si to dovoľuje) a z nepravdivého osočovania ich dieťaťa (tester zdokumentuje, kde je pravda), keď riešili problém požívania alkoholu a návykových látok žiakmi. Úlohou školskej inšpekcie je kontrolovať dodržiavanie práva v rezorte školstva a napomáhať zvýšeniu autority učiteľa najmä dnes, keď zaznamenávame rast agresivity žiakov a pokles nutnej úcty k osobe učiteľa, bez čoho nemôže byť výchovný proces úspešný. Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.
Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 23.4.2010 20:25Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog