Najnovšie články

Liberálové a jejich mínění o sobě samých: arogance

Peter Bulik, Mgr. | 22.9.2018 19:42
populivox: čo píšu iní

Švédsko verejne a úplne otvorene falšovalo voľby,

Peter Bulik, Mgr. | 22.9.2018 19:34
populivox: čo píšu iní

Harabin: Kto v únii porušuje právo

Peter Bulik, Mgr. | 22.9.2018 19:31
populivox: čo si o tom myslím

Tereza Spencerová: Smutné signály

Peter Bulik, Mgr. | 22.9.2018 19:17
populivox: rozhovor

Braňme jednomyslné hlasování v EU!

Peter Bulik, Mgr. | 22.9.2018 19:13
populivox: čo si o tom myslím

Archív

Spriatelené weby

Máme rozpracované viaceré ďalšie projekty

rozhovor

Rozhovor s predsedom TSK MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH.

1. Funkčné obdobie regionálnej samosprávy sa končí. Ktoré momenty z tohto volebného obdobia považujete za úspešné a dôležité?

K našim investičným prioritám patrilo vytváranie priaznivejšej dopravnej infraštruktúry a splácanie modernizačného dlhu na takmer 1 500 kilometroch ciest druhej a tretej triedy, ako aj na 641 mostoch, ktoré sme prevzali od štátu v kritickom stave. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a úrovne stavu ciest v Trenčianskom samosprávnom kraji sme v rokoch 2006 – 2009 investovali do ciest viac ako 23 miliónov Eur (693 miliónov Sk) opravili cesty II. a III. triedy v hodnote viac ako 15 miliónov Eur (450 miliónov Sk).

2. Povedzme aj konkrétnejšie, ktoré úseky ciest v kraji nadobudli novú, pre motoristov bezpečnejšiu podobu?

Našou veľkou investíciou bola napríklad rekonštrukcia cesty Hrašné – Stará Turá, rekonštrukcia cesty vo Veľkých Uherciach, sanácia cesty Homôlka, rekonštrukcia cesty v Trenčianskych Stankovciach. Diagnostikujeme mosty, zisťujeme ich technický stav a plánujeme vykonávanie opráv. V roku 2006 sme opravili most v obci Lednické Rovne, v roku 2007 sme riešili havarijný stav mosta v obci Koš. Vlani sme zrekonštruovali dva mosty v lokalite Červeného Kameňa. Tento rok prišiel na rad mostný objekt cez rieku Nitra pri obci Chalmová.

Medzi našimi tohtoročnými prioritami bola napríklad aj cesta z Ilavy do Valaskej Belej cez Homôlku a riešenie zosuvu cesty v Diviakoch nad Nitricou. Spoločne so Žilinským samosprávnym krajom pripravujeme rekonštrukciu cesty od hranice krajov po Nitrianske Pravno. V rámci programu cezhraničnej spolupráce s Českou republikou pripravujeme obnovu úsekov ciest, ktoré neboli po rozdelení spoločného štátu oficiálnymi hraničnými priechodmi. Ide o cesty cez Javorinu, Liešnu, Červený Kameň a Kohútku.

3. Obnovené a kvalitné cesty a mosty sú dôležitým predpokladom pohodlnej dopravy, ľudí do zamestnania či do školy však po nich neraz vozia neraz staré, poruchové autobusy. Mysleli ste v kraji aj na tento rozmer kvalitnej dopravy?

Za nesporný úspech považujeme modernizáciu autobusov prímestskej dopravy v kraji, spolu so zmluvnými dopravcami obnovou vozového parku TSK zabezpečuje bezpečnosť prepravy cestujúcich, ich komfort, ale aj úsporu v nákladových položkách. Kým priemerný vek autobusov bol v roku 2006 takmer 20 rokov, postupným nákupom 367 nových autobusov sa ich priemerný vek znížil na 4,3 roka, do roku 2011 sa ďalším nákupom zníži na 2,8 roka. Masívnym nákupom nových vozov najmä v tomto roku sme zabezpečili takmer 80 % - nú obnovu všetkých autobusov.

4. Podarilo sa vám výraznejšie presadiť pri využívaní eurofondov, grantov a iných vonkajších zdrojov?

V prvých rokoch tohto volebného obdobia sme ukončovali úspešné projekty zo skráteného programovacieho obdobia na roky 2004 - 2006. Celkom 406 schválených projektov prinieslo do nášho regiónu vyše 5,2 miliardy korún nenávratných finančných prostriedkov. V 41 obciach kraja pribudli v operačnom programe základná infraštruktúra predovšetkým kilometre nových chodníkov, opravených komunikácií i nová zeleň, autobusové zástavky, osvetlenie, vypracovali sa programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a územné plány – to všetko za 154 miliónov korún.

Priamo v pôsobnosti samosprávneho kraja sme za vyše sto miliónov korún zmodernizovali sociálne zariadenia na Myjave, v Púchove-Nosiciach, v Dubnici nad Váhom, v Dolnom Lieskove a v Trenčíne. Modernizačný zdravotnícky projekt bol úspešný v Myjavskej nemocnici. V Strednom odbornom učilišti J. Ribaya v Bánovciach nad Bebravou vznikla prvá pilotná škola na vzdelávanie pracovníkov pre automobilový priemysel.

Na plánovacie obdobie 2007 – 2013 máme v zásobníku vyše 1700 projektových zámerov. Len v rámci Regionálneho operačného programu podal Trenčiansky samosprávny kraj projekty v hodnote dvoch miliárd korún, čo je približne 70 miliónov eur. Náš kraj je zároveň koordinátorom projektov prihraničnej spolupráce na celej slovensko-českej hranici. Preto je aj viacero projektov zameraných na zlepšenie dopravnej obslužnosti regiónu, osobitne v prihraničnej oblasti.

Z eurofondov chceme získať prostriedky na plánované rekonštrukcie a modernizáciu vzdelávania v desiatich školských zariadeniach, na rekonštrukciu desiatich vlastných zariadení sociálnych služieb. Pripravené máme aj projekty v oblasti kultúry, zdravotníctva, ako aj v oblasti modernizácie informačných systémov v úrade TSK. Zároveň sa pripravujú projekty na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy a bol predložený projekt s cieľom zakúpenia čistiacej techniky pre celý región.

5. Dôležité kompetencie majú samosprávne kraje v oblasti školstva. S akými novinkami ste vstúpili do tohto školského roku a ktoré zmeny v oblasti školstva považujete za najpodstatnejšie?

Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 55 stredných škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Naše školy navštevuje 28 122 žiakov, čo oproti minulému školskému roku predstavuje pokles asi o 960 žiakov. Podobný úbytok očakávame aj o rok, nepriaznivý demografický vývoj pokračuje. S tým súvisela aj postupná optimalizácia siete škôl, pripomínam, že v roku 2002 prevzal kraj 75 škôl a školských zariadení, dnes ich máme o dve desiatky menej.

Nový školský rok sme rozbehli aj s pozitívnymi novinkami - od 1. septembra začínajú pri dvoch školách pracovať "Centrá olympijskej prípravy." Gymnázium v Dubnici nad Váhom získalo certifikát do roku 2011 pre atletiku a Športové gymnázium v Trenčíne bude mať certifikát do roku 2013 pre 5 športov: cyklistiku, hádzanú (dievčatá), rýchlostnú kanoistiku, volejbal (chlapci) a vzpieranie. Okrem toho sú od 1. 9. 2009 zaradené nové študijné odbory (klasické denné a nadstavbové štúdium) v SOŠ v Dubnici nad Váhom, SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, v SOŠ polytechnickej v Prievidzi a v SOŠ Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou. Ide o odbory: manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle so zameraniami automobilové diely a príslušenstvo, autoelektronika a o nadstavbové štúdium manažér predaja a prevádzky autoservisu so zameraniami predaj automobilov, prijímací technik, logistik.

Ďalej sme od 1. septembra začali s experimentálnym overovaním nových študijných odborov - kaderník – vizážista v SOŠ obchodu a služieb Prievidza, bioenergetika, kontrolór potravín v SOŠ, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom a logistika v SPŠ Myjava. V tomto školskom roku chceme viac pozornosti venovať žiakom našich škôl v oblasti psychologického a špeciálneho poradenstva (školskí psychológovia a špeciálni pedagógovia v školách), ako aj žiakom so zdravotným znevýhodnením (telesne postihnutí a duševne chorí). Reálne nám už takto funguje SOŠ Pruské pre asi 51 žiakov, s podobnou praxou začíname v SOŠ na Vinohradníckej ulici v Prievidzi.

Novinkou budú od novembra aj centrá odborného vzdelávania, ktoré by mali priniesť užšie prepojenie školy a zamestnávateľa na právnom základe, ako aj zriadenie krajských rád pre odborné vzdelávanie. Som presvedčený, že žiakov našich škôl zodpovedne pripravíme na vybrané profesie v zamestnaní, ako aj na ďalšie vysokoškolské štúdium.

6. Do funkcie župana ste nastúpili z manažérskeho postu riaditeľa nemocnice. Ako hodnotíte vývoj v zdravotníctve v regióne v končiacom sa funkčnom období?

Najpozitívnejšie hodnotím, že sa nám podarilo naše tri nemocnice udržať v sieti nemocníc a znovu uspieť vo výberovom konaní na prevádzkovanie záchraniek v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a v NsP Myjava. Rokovania so zdravotnými poisťovňami boli v tomto období veľmi náročné. Snažíme sa znižovať dlh našich zariadení, no celkom sa nám to nedarí. Uvedená situácia je dôsledkom, že zdravotné poisťovne nezvýšili úhradu za poskytovanú zdravotnú starostlivosť, ale dopyt po zdravotnej starostlivosti sa zvyšuje. TSK v rokoch 2006 – 2009 investoval do svojich zdravotníckych zariadení viac ako 6,3 milióna Eur (190 miliónov Sk).

Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa uchádzajú o získanie návratnej finančnej výpomoci z MZ SR a v tejto súvislosti predložili potrebné doklady vrátane žiadosti na Ministerstvo. Ak sa im podarí získať finančné prostriedky z návratnej finančnej výpomoci, uhradia časť záväzkov aj voči Sociálnej poisťovni, aby sa naše nemocnice mohli uchádzať aj o zdroje z európskych fondov. Samosprávny kraj pomáha nemocniciam jednorazovým nákupom moderných zariadení. Zakúpili sme nové moderné CT prístroje – v r. 2006 pre NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a tento rok pre myjavskú nemocnicu. V NsP Považská Bystrica sme dokončili rekonštrukciu a obnovu rádiodiagnostického pracoviska, budujeme tam aj liečebňu pre dlhodobo chorých. Úspešne sme zrealizovali projekt v NsP Myjava financovaný z fondov EÚ, v rámci ktorého sme opravili strechu a vymenili okná.

V nasledujúcom období pripravujeme projekt „Rekonštrukcia monobloku a rozvodov inžinierskych sietí v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach." Trenčiansky samosprávny kraj bol úspešným žiadateľom pri predkladaní projektu „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK." Projekt sme začali realizovať od 1. 9. 2009 a predpokladaná doba realizácie je 36 mesiacov. Cieľom projektu je podporiť vzdelávanie lekárov, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji. Do realizácie projektu je zapojených 47 lekárov z jedenástich zdravotníckych zariadení v Trenčianskom kraji. Rozpočet projektu je takmer 1,5 milióna EUR. Prostredníctvom vzdelávania lekárov chceme prispieť k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji.

7.Významné právomoci majú samosprávne kraje aj v oblasti sociálnych služieb. Čo sa vám podarilo vyriešiť a čo treba dotiahnuť v tejto sfére v ďalších rokoch?

V sociálnych zariadeniach TSK bolo v období rokov 2006 – 2009 vyčerpaných z rozpočtu TS celkom 66,5 milióna Eur. Máme v kraji 26 vlastných zariadení, na približne tri desiatky ďalších každoročne prispievame z rozpočtu TSK. Výnimočnosťou tohto obdobia bol nový zákon o sociálnych službách, ktorý postupne uvádzame do života. Pozitívom je schválenie Koncepcie rozvoja sociálnych služieb TSK, ktorá je dôležitým podkladom pre získanie pomoci zo štrukturálnych fondov na budovanie kvalitnej sociálnej infraštruktúry.

Keďže v našom kraji pribúda starších ľudí, potrebujeme upraviť naše kapacity, najmä pre ľudí, ktorí si vyžadujú špecializovanú starostlivosť. V regióne nám chýba 180 zdravotníckych postelí pre chronicky chorých pacientov, o to je tlak na sociálne lôžka väčší. Predkladáme v tejto oblasti 10 europrojektov na modernizáciu a rekonštrukciu siete našich sociálnych zariadení.

8. Trenčiansky samosprávny kraj spolupracuje s viacerými partnerskými regiónmi v zahraničí. Priniesli tieto medzinárodné kontakty aj konkrétne výsledky?

Za príkladnú v tejto oblasti považujem predovšetkým našu spoluprácu s partnerským Zlínskym krajom. Spájanie síl a prostriedkov pri spoločných projektoch a podujatiach je účinným nástrojom proti kríze, Už som spomínal spoločné europrojekty na obnovu ciest na slovensko-českej hranici. Ďalšie spoločné projekty rozbiehajú školy na oboch stranách hranice i naše a zlínske kultúrne zariadenia. Najnovším príkladom spolupráce je europrojekt Trenčiansko-Zlínska inovačná platforma, ktorý odštartoval úvodnou konferenciou v apríli tohto roku v Zlíne.

TSK má podpísanú zmluvu o spolupráci aj s francúzskym regiónom Pikardia. Spolupráca v tejto oblasti je zmeraná predovšetkým na oblasť sociálnych služieb, kontaktov stredných škôl a univerzít i kultúrnych výmen.

Spoluprácu s ďalším partnerským regiónom - Trondelag z Nórska zameriavame na obnovu Trenčianskeho hradu, to znamená z tzv. nórskeho finančného mechanizmu. Nórski partneri nám ponúkli možnosť spolupráce aj pri budovaní Regionálneho inovačného centra, ako aj v oblasti sociálnych služieb. Zmluvy o spolupráci máme podpísané aj Volgogradskou a Čuvašskou oblasťou v Ruskej federácii, ako aj s chorvátskou Istriou.

9. Dôležitou oblasťou je cestovný ruch. Čo ste urobili pre zviditeľnenie regiónu, ako chcete prilákať domácich i zahraničných turistov?

Najväčšou akciou na podporu domáceho cestovného ruchu i na celkovú propagáciu kraja bola súťaž Sedem divov TSK, ktorá prebiehala od začiatku apríla do 1. augusta v tomto roku a vyvrcholila vyhlásením a ocenením víťazov na 16. Trenčianskych hradných slávnostiach. Víťazné, ale aj všetky nominované pozoruhodnosti kraja, vrátane liečivých prameňov a prírodných krás propagujeme na medzinárodných výstavách cestovného ruchu. Najväčšiu expozíciu pravidelne mávame na bratislavskom veľtrhu ITF Slovakiatour. Zúčastňujeme sa aj na veľtrhu Holiday World v Prahe. Na každom z týchto podujatí pozývame turistov do nášho kraja „Kraja hradov a zámkov", kraja plného darov zeme, ale aj do rodného kraja takých osobností akými boli Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik, či Alexander Dubček.

Vydali sme sériu knižných publikácií Tiene minulosti, Karner sv. Michala, Ilešháziovci, Archeológia na Trenčianskom hrade, ako aj reprezentačnú publikáciu o TSK. Našou snahou je, aby sa turistický priemysel v našom kraji výraznejšie rozvinul, aby sa začal dvíhať jeho podiel na tvorbe HDP v kraji a tým aj prosperita regiónu.

10. Čo považujete za najväčší prínos uplynulého obdobia v oblasti kultúry?

Do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK patrí celkom 12 kultúrnych zariadení. V období rokov 2006 až 2009 sme do nich investovali viac ako 3, 9 milióna Eur.

V priebehu posledných dvoch rokov sme investovali do obnovy Trenčianskeho hradu - mostík na horný hrad a obnova hospodárskej budovy. Otvorili sme archeologickú expozíciu – Rotundu a rozšírili Illešháziovskú zbierku v Zápoľského a Ľudovítovom paláci na Trenčianskom hrade, otvorili novú expozíciu v Karneri sv. Michala a doplnili zbierku Čachtického múzea. Uvedené expozície sú svedectvom mimoriadnej kvality depozitov Trenčianskeho múzea a súčasne spĺňajú prezentačné ciele. V Prievidzi sme vybudovali Hornonitrianske osvetové stredisko, čoskoro dáme do užívania aj zrekonštruovanú Hornonitriansku knižnicu, vybudovali sme tzv. Fričov domček s vzácnym ďalekohľadom vo Hvezdárni v Partizánskom.

Ďalšie investície do kultúry pripravujeme. Spomeniem napríklad rekonštrukciu verejnej knižnice v Považskej Bystrici, prestavbu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, ale aj komplexnú rekonštrukciu Hvezdárne v Partizánskom. Na Trenčianskom hrade je prioritná rekonštrukcia dvoch objektov - Kasární a Hodinovej veže. Tieto zámery by sme chceli financovať predovšetkým formou podaných projektov cez zdroje fondov Európskej únie.

 

 

Článok vložil: Peter Bulik, Mgr.
Pridané: 21.11.2009 23:08Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog