Najnovšie články

Otevřený dopis bývalého viceprezidenta ...

Peter Bulik, Mgr. | 11.1.2019 13:11
populivox: čo si o tom myslím

Zhroutí se to. A rychle.

Peter Bulik, Mgr. | 11.1.2019 13:05
populivox: rozhovor

Gender je zlo a zhouba.

Peter Bulik, Mgr. | 11.1.2019 12:51
populivox: čo píšu iní

Severní civilizace se realizuje v tvořivosti...

Peter Bulik, Mgr. | 11.1.2019 12:43
populivox: rozhovor

Miroslav Sládek – čo na srdci, to na jazyku.

Peter Bulik, Mgr. | 11.1.2019 12:18
populivox: rozhovor

Archív

Spriatelené weby

Putinov prejav v Davose, druhá časť

aktuality

Nasledujúci text je pokračovaním exkluzívneho prekladu prepisu prejavu ruského predsedu vlády Vladimíra Putina na otváracom ceremoniáli Svetového ekonomického fóra v Davose vo Švajčiarsku.

Tento prejav naše "demokratické" média odignorovali....

"Naše rozhodnutia by mali zodpovedať súčasnému stavu a brať zreteľ na požiadavky nového post-krízového sveta. Globálna ekonomika môže čeliť obvyklému deficitu zásob energie a hrozbe zmareného ďalšieho rastu po prekonaní krízy."

"Pred tromi rokmi na konferencii G8 sme predniesli spornú otázku bezpečnosti globálnej energie. Volali sme po zdieľaní zodpovednosti dodávateľov, spotrebiteľov a tranzitných krajín. Myslím, že je čas spustiť skutočne účinné mechanizmy zaisťujúce taký záväzok. Jediný spôsob ako zaistiť skutočnú globálnu energetickú bezpečnosť je forma vzájomnej závislosti, vrátane swapových aktív, bez akejkoľvek diskriminácie alebo dvojitých štandardov. Je to taká vzájomná závislosť, ktorá generuje skutočnú spoločnú zodpovednosť.

Žiaľ, existujúca Energetická charta ako pracovný nástroj schopný regulovať objavujúce sa problémy zlyhala.

Navrhujem, aby sme naštartovali ustanovenie nového medzinárodného právneho rámca pre energetickú bezpečnosť. Implementácia našej iniciatívy mohla zohrať politickú rolu porovnateľnú so zmluvným vytvorením Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. Totiž by spotrebitelia a producenti konečne boli zaviazaní v reálne jednom energetickom partnerstve založenom na zrejmých právnych základoch.
Každý z nás si uvedomuje, že ostré a nepredvídateľné výkyvy cien energie sú obrovským destabilizujúcim faktorom globálnej ekonomiky. Dnešný pád cien bude smerovať k vzrastu spotreby zdrojov.

Na jednej strane budú oklieštené investície do energeticky úsporných a alternatívnych zdrojov energie, na strane druhej bude investovaných menej peňazí do ropnej produkcie, čo má za následok jej nutný pokles. Ten vo finálnej analýze eskaluje do iného prispôsobenia nekontro-lovaného cenového vzrastu a novej krízy.

To je nutné pre návrat k vyváženej cene založenej na rovnováhe medzi dopytom a ponukou, odhaliť cenu špekulatívneho elementu vytváraného mnohými derivačnými finančnými nástrojmi.
Výzvou ostáva zaručenie tranzitu energetických zdrojov. Existujú dve cesty ako sa s tým vysporiadať a oboje musia byť použité.

Prvá je ísť nad všeobecne známe obchodné zásady fixných taríf za tranzitné služby. Môžu byť zaznamenané v medzinárodných právnych dokumentoch.

Druhá je vytvárať a obmieňať trasy transportu energie. Na týchto riadkoch sme dlho a tvrdo pracovali.

Niekoľko posledných rokov sme osamotení zavádzali také projekty plynových potrubí ako Yamal-Europe a Blue Stream. Prax dokázala ich nutnosť a dôležitosť.

Som presvedčený, že také projekty ako South Stream a North Stream sú pre európsku energe-tickú bezpečnosť rovnako potrebné. Ich celková odhadovaná kapacita je okolo 85 miliárd kubických metrov plynu ročne.

Gazprom spoločne so svojimi partnermi – Shell, Mitsui a Mitsubishi bude onedlho schopný spustiť skvapalnenie a transport zemného plynu vyrobeného v oblasti Sachalinu. A to je tiež ruský príspevok ku globálnej energetickej bezpečnosti.

Vyvíjame infraštruktúru našich ropných potrubí. Prvá časť baltického ropovodu (BPS) je už hotová. BPS-1 dodáva 75 miliónov ton ropy ročne. To nasmeruje spotrebiteľov na naše prí-stavy v Baltickom mori. Tranzitné riziká sú takto úplne eliminované. Aktuálne sa pracuje na dizajnovaní a budovaní BPS-2 (jeho priepustnosť je 50 miliónov ton ropy ročne).

Zamýšľame budovať transportnú infraštruktúru vo všetkých smeroch. Prvý stupeň ropovod-ného systému Východná Sibír – Tichý Oceán je vo finálnom štádiu. Jeho koncovým bodom bude ropný prístav v zátoke Kozmina a ropná rafinéria v oblasti Vladivostoku. V budúcnosti budú plynovody smerom k Tichému oceánu a Číne položené paralelne s ropným potrubím.

Nemôžem dnes nespomenúť účinky globálnej krízy na ruskú ekonomiku. Tiež sme boli vážne postihnutí.

Hoci nie ako mnoho iných krajín, my sme nahromadili veľké rezervy. Tie rozširujú naše možnosti pre istý prechod cez obdobie globálnej nestability.

Kríza urobila problémy, ktoré sme mali viac evidentnými. Týkajú sa neúmerného dôrazu na základné suroviny v exporte a ekonomike vo všeobecnosti a krehký finančný trh. Potreba vyvíjať niekoľko základných odbytových inštitúcií ponad všetky konkurenčné prostredia sa stane viac akútnou.

Uvedomujeme si tieto problémy a usilujeme sa ich riešiť postupne. Kríza nám len vytvára aktívnejší pohyb k deklarovaným prioritám, bez zmeny stratégie ako takej, ktorá uskutoční kvalitatívnu obnovu Ruska v nasledujúcich 10 až 12 rokoch.

Naša proti-krízová politika smeruje k podpore domáceho dopytu za predpokladu sociálnych garancií obyvateľstvu a vytvorenia nových pracovných miest. Tak ako mnoho krajín, znížili sme produkciu dane odchádzajúcich peňazí v ekonomike. Optimalizovali sme štátne výdaje.

Avšak, opakujem, spoločne s opatreniami okamžitej reakcie, pracujeme tiež na tvorbe platformy post-krízového vývoja.

Sme presvedčení, že tí, ktorí vytvoria atraktívne podmienky pre globálnu investíciu už teraz a budú schopní chrániť a zosilniť strategicky významné zdroje, stanú sa lídrami obnovy globál-nej ekonomiky.

To je dôvod, prečo máme medzi našimi prioritami tvorbu priaznivého obchodného prostredia a konkurenčný development; zavedenie stabilného úverového systému spočíva na dostatoč-ných interných zdrojoch; a implementácii transportu a ďalších projektov infraštruktúry.
Rusko je jedným z hlavných exportérov potravinových komodít. A náš príspevok zaisťujúci celkovú potravinovú bezpečnosť bude len vzrastať.

Chystáme sa tiež aktívne vyvíjať inovačné sektory ekonomiky. Predovšetkým tie, v ktorých Rusko konkuruje, kozmický priestor, jadrová energia, letectvo. V týchto oblastiach aktívne zriadime kooperatívne väzby s ostatnými krajinami. Nádejnou oblasťou pre spojené úsilie by bola sféra energetických úspor. Vyššiu energetickú účinnosť vidíme ako jeden z kľúčových faktorov pre energetickú bezpečnosť a ďalší vývoj.

Budeme pokračovať v reformách v našom energetickom priemysle. Prijatie nového systému internej tvorby cien založeného na ekonomicky oprávnených tarifách je dôležité, vrátane povzbudenia energetických úspor. Budeme pokračovať v našej politike otvorených zahra-ničných investícií.

Verím, že ekonomika 21. storočia je ekonomikou ľudí, nie tovární. Duševný faktor sa stane v ekonomike stále dôležitejším. Preto plánujeme sústrediť sa na vytváranie ďalších príležitostí pre ľudí, aby si uvedomili svoj potenciál.

Už sme veľmi vzdelaný národ. Avšak potrebujeme pre ruských občanov získať najkvalitnejšie a najaktuálnejšie vzdelanie, a také profesionálne schopnosti, ktoré musia byť v dnešnom svete široko žiadané. Preto budeme činorodí v propagácii vzdelávacích programov.

Budeme rozširovať výmenné študijné programy, dohodneme výuku našich študentov na popredných zahraničných fakultách a univerzitách a v najpokročilejších spoločnostiach. Budeme tiež vytvárať také podmienky, aby najlepší výskumníci a profesori, bez ohľadu na svoje občianstvo, chceli prísť a pracovať do Ruska.
História dáva Rusku jedinečnú šancu. Udalosti naliehavo požadujú, aby sme reorganizovali našu ekonomiku a obnovili našu sociálnu sféru. Nezamýšľame túto šancu prepásť. Naša krajina musí vyjsť z krízy obnovená, silnejšia a konkurencieschopnejšia.

Chcel by som informovať o problémoch, ku ktorým dochádza v čisto ekonomickej agende, ale napriek tomu sú v dnešných podmienkach veľmi aktuálne.

Žiaľ, stále častejšie počujeme argument, že nárast vojenských výdajov mohol riešiť dnešné sociálne a ekonomické problémy. Logika je dostatočne jednoduchá. Ďalšie vojenské alokácie vytvoria nové pracovné príležitosti.

Na prvý pohľad to znie ako dobrý spôsob boja s krízou a nezamestnanosťou. Táto politika mohla byť dokonca krátkodobo účinná. No v dlhšom období militarizmus nebude problém riešiť, bude ho skôr dočasne potláčať, zvierať obrovské finančné a iné zdroje ekonomiky, miesto aby sa hľadal lepší a múdrejší spôsob ich použitia.

Môj rozsudok je odôvodnený v obmedzení vojenských výdajov, hlavne spolu so snahami zlepšiť globálnu stabilitu a bezpečnosť, ktoré určite prinesú významné ekonomické dividendy.

Dúfam, že toto hľadisko bude napokon vládnuť globálne. Ohľadne našej časti, intenzívne pracujeme na diskusii o ďalšom odzbrojení.

Rád by som upriamil vašu pozornosť na fakt, že hospodárska kríza mohla zhoršiť aktuálne negatívne trendy v globálnej politike.

Svet má v poslednej dobe čeliť neslýchanej vlne násilia a iných agresívnych činov, takých ako bol dobrodružný výpad Gruzínska na Kaukaze, nové teroristické útoky v Indii a eskalácia násilia v pásme Gazy. Aj keď nie sú priamo prepojené, majú tieto vývojové trendy spoločný rys.
Predovšetkým sa odvolávam na neschopnosť existujúcich medzinárodných organizácií poskytnúť nejaké konštruktívne riešenia regionálnych konfliktov, alebo nejaké efektívne návrhy medzi-etnického a medzištátneho osídľovania. Multilaterárne politické mechanizmy sa ukázali byť práve tak neefektívne ako finančné a ekonomické regulátory.

Úprimne povedané, my všetci vieme, že provokovanie vojenskej a politickej nestability, regionálne a iné spory, sú užitočnými prostriedkami odvedenia pozornosti verejnosti od rastúcich sociálnych a ekonomických problémov. Žiaľ, takéto pokusy nemôžu byť vylúčené.

Na zabránenie tohto scenára potrebujeme zlepšiť systém medzinárodných vzťahov, urobiť ich efektívnejšími, bezpečnejšími a stabilnejšími.
Je mnoho dôležitých otázok v globálnej agende, v ktorej väčšina krajín zdieľa záujmy. Tieto zahrnú proti-krízovú politiku, spojené úsilie reformovať medzinárodné finančné inštitúcie, zlepšiť regulačné mechanizmy, zaistiť energetickú bezpečnosť a utíšiť globálnu potravinovú krízu, ktorá je extrémne stiesňujúcou otázkou dneška.

Rusko je ochotné prispieť k jednaniu o otázkach s medzinárodnou prioritou. Očakávame od všetkých našich partnerov v Európe, Ázii a Amerike, vrátane novej americkej administratívy, že ukážu záujem o ďalšiu konštruktívnu kooperáciu v jednaní o všetkých týchto otázkach a mnohom ďalšom. Želáme novému teamu úspech.
Dámy a páni, medzinárodné spoločenstvo čelí veľkému množstvu extrémne komplikovaných problémov, ktoré sa môžu zdať nad naše sily. Ale ako hovorí príslovie, cesta tisícich míľ začína prvým krokom.

Musíme hľadať oporu spoliehajúc sa na mravné hodnoty, ktoré zaisťujú pokrok našej civilizácie. Integrita a tvrdá práca, zodpovednosť a sebadôvera, napokon budú viesť k úspechu.

Nemali by sme zúfať. Táto kríza môže a musí byť vybojovaná, ale našimi spoločnými intelektuálnymi, morálnymi a materiálnymi zdrojmi.

Tento druh konsolidácie úsilia je nemožný bez vzájomnej dôvery, nielen medzi obchodnými špecialistami, ale hlavne medzi národmi.

Preto nachádzanie tejto vzájomnej dôvery je kľúčom k cieľu, na ktorý by sme sa mali teraz sústrediť. Dôvera a solidarita sú kľúčom k prekonaniu súčasných problémov a vyvarovania sa ďalších šokov, k dosiahnutiu prosperity a blahobytu v tomto novom storočí.

Ďakujem vám !

http://www.cez-okno.net/node/995
www.protiprudu.info
Článok vložil: Roman Bystrý
Pridané: 9.2.2009 07:30Pridať diskusný príspevok


Zatiaľ k článku nebol pridaný žiaden diskusný príspevok

peterbulik blog